Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Här hittar du kommunfullmäktiges äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2021-12-01

pdf 2021-12-01, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2021-12-01, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021

pdf 2021-12-01, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-12-01, Bilaga - Aktivitetsplan till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport

pdf 2021-12-01, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 SBF

pdf 2021-12-01, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 KSF

pdf 2021-12-01, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) t.o.m. 2022-12-31

pdf 2021-12-01, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) fr.o.m. 2023-01-01


pdf 2021-11-24


pdf 2021-11-03

pdf 2021-11-03, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsredovisning med bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Fyrbodals näringslivsstrategi 2030

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt Strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxor och avgifter för KS verksamhet 2022


pdf 2021-10-06

pdf 2021-10-06, Bilaga - Gretabo anbudsunderlag Mellerud kvarteret Ugglan

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut KF KS KSF SBF 2021-08-31

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut BN KUN SN 2021-08-31


pdf 2021-09-08

pdf 2021-09-08, Bilaga uppföljning energianvändning 2020 Mellerud

pdf 2021-09-08, Bilaga NÄRF taxor 2022


pdf 2021-08-11

pdf 2021-08-11, Bilaga projekt verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020 RTV

pdf 2021-08-11, Bilaga - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för framtidsbygder


pdf 2021-06-30


pdf 2021-06-09

pdf 2021-06-09, Bilaga prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-09, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020

pdf 2021-06-09, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-09, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-09, Bilaga - Granskningshandlingar ändring av byggnadsplan för del av Liane 11

pdf 2021-06-09, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-09, Bilaga - Budget 2022 flerårsplan 2023-2024


pdf 2021-05-05

pdf 2021-05-05, Bilaga antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-05-05, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-05-05, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-05, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-05-05, Bilaga - LOVA-projekt mot övergödning

pdf 2021-05-05, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning revidering

pdf 2021-05-05, Bilaga - gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-05, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga


pdf 2021-04-07

pdf 2021-04-07, Bilaga revisionsrapport granskning av personal och kompetensförsörjning

pdf 2021-04-07, Bilaga NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 renhållning

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 fjärrvärme

pdf 2021-04-07, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-07, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2021-04-07, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar


pdf 2021-03-10

pdf 2021-03-10, Bilaga presentation förbättrad turistservice i Sunnanå hamn del 2

pdf 2021-03-10, Bilaga förstudie samordnad varudistribution

pdf 2021-03-10, Bilaga förslag till bostadsförsörjningsprogram Dals-Eds kommun 2021-2023

pdf 2021-03-10, Bilaga - Årsredovisning 2020

pdf 2021-03-10, Bilaga - Trafikverkets remiss generella funktionsbeskrivningar samrådsversion

pdf 2021-03-10, Bilaga - Trafikverkets remiss förteckning förändringar riksintresseanspråk samrådsversion

pdf 2021-03-10, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-03-10, Bilaga - Granskningshandlingar detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-03-10, Bilaga - Bokslut 2020 för KF KS KSF SBF

pdf 2021-03-10, Bilaga - Bokslut 2020 för BN KUN SN


pdf 2021-02-10

pdf 2021-02-10, Bilaga revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-10, Bilaga revisionsrapport granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-10, Bilaga - Presentation en utvecklad organisation för statlig service

pdf 2021-02-10, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut SBF

pdf 2021-02-10, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut KS

pdf 2021-02-10, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral

pdf 2021-02-10, Bilaga - Förstudie Campus Dalsland


pdf 2021-01-13

pdf 2020-12-02

pdf 2020-12-02, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-12-02, Bilaga - Presentation Hållbarhetsklivet

pdf 2020-12-02, Bilaga - Presentation funktion företagslots

pdf 2020-12-02, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2020-12-02, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2020-12-02, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-12-02, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-12-02, Bilaga - Handlingsprogram NÄRF

pdf 2020-12-02, Bilaga - Granskning av delårsrapport 2020

pdf 2020-12-02, Bilaga - Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun rapport

pdf 2020-12-02, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund revision delårsrapport 2020-06-30

pdf 2020-12-02, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-12-02, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021


pdf 2020-11-04

pdf 2020-11-04, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan aug 2020

pdf 2020-11-04, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-04, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-11-04, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-11-04, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-09

pdf 2020-10-09, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud

pdf 2020-10-09, Bilaga - Uppföljning energianvändning 2019 Mellerud

pdf 2020-10-09, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars Camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN


pdf 2020-09-09

pdf 2020-09-09, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Presentation regional utvecklingsstrategi RUS

pdf 2020-09-09, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-09-09, Bilaga - Kvarteret Ugglan

pdf 2020-09-09, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Förslag taxor 2021 NÄRF

pdf 2020-09-09, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023

pdf 2020-09-09, Bilaga - EU i lokalpolitiken 2018

pdf 2020-09-09, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-09-07


pdf 2020-08-12

pdf 2020-08-12, Bilaga - Underrättelse om granskning förslag till detaljplan för Vita Sandars Camping

pdf 2020-08-12, Bilaga - Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner


pdf 2020-06-24


pdf 2020-06-10

pdf 2020-06-10, Bilaga lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-06-10, Bilaga - Årsredovisning 2019 för Melleruds kommun

pdf 2020-06-10, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland

pdf 2020-06-10, Bilaga - Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-06-10, Bilaga - Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 uppföljning 2019

pdf 2020-06-10, Bilaga - Målbild Tåg 2028 huvudrapport

pdf 2020-06-10, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Hållbarhetskompass Dalsland redovisning

pdf 2020-06-10, Bilaga - Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion

pdf 2020-06-10, Bilaga - Förslag till åtgärder för att starka dialog och samverkan mellan Kollektivtrafiknämnden Västtrafik och kommunerna

pdf 2020-06-10, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023


pdf 2020-05-13

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme

pdf 2020-05-13, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 SBF

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 KF KSF

pdf 2020-05-13, Bilaga - PM ny associationsrätt för sparbanker

pdf 2020-05-13, Bilaga - Kroppefjälls IF:s verksamhetsberättelse 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-05-13, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-05-13, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 002

pdf 2020-05-13, Bilaga - Budget 2021 tjänstemannaförslag


pdf 2020-04-08

pdf 2020-04-08, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta Älv Storgöteborg

pdf 2020-04-08, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-04-08, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-08, Bilaga - E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-04-08, Bilaga - Dokumenthanteringsplan Melleruds kommun plan- och byggväsendet samt teknik, mark och fastighetsförvaltning

pdf 2020-04-08, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-25


pdf 2020-03-13

pdf 2020-03-13, Bilaga - Granskningshandlingar ny detaljplan för Sapphult Melleruds kommun


pdf 2020-02-12


pdf 2020-01-15

pdf 2020-01-15, Bilaga - Remisshandlingar granskning upphävande av tomtplaner

pdf 2020-01-15, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

Sidan uppdaterades 15 oktober 2021