Melleruds kommun logotyp

Anslagstavla

Anslagstavla Melleruds kommun

Nål
Lediga jobb
Sista ansökningsdatum: söndag 31 mars 2019
Sista ansökningsdatum: söndag 31 mars 2019
Sista ansökningsdatum: söndag 31 mars 2019
Sista ansökningsdatum: söndag 31 mars 2019
Sista ansökningsdatum: fredag 7 december 2018
Sista ansökningsdatum: tisdag 4 december 2018
Sista ansökningsdatum: fredag 30 november 2018
Sista ansökningsdatum: fredag 30 november 2018
Sista ansökningsdatum: söndag 25 november 2018
Sista ansökningsdatum: onsdag 21 november 2018
Sista ansökningsdatum: fredag 16 november 2018
Sista ansökningsdatum: fredag 16 november 2018
Nål
Tillkännagivanden kommunfullmäktige
Nål
Anslagsbevis kommunfullmäktige

Ingen aktuell information tillgänglig.

Nål
Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att skilja på laglighetsprövning, som prövar om det var rätt av kommunen att fatta beslutet och förvaltningsbesvär, som prövar om själva beslutet var felaktigt.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Ett kommunalbesvär måste vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som man stöder sitt överklagande på.

Överklagan ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Melleruds kommuns officiella anslagstavla sitter på Medborgarkontoret, Storgatan 11 i Mellerud.
Länsrätten prövar överklagandet och beslutet kan upphävas om:

· det begåtts något formellt fel i samband med beslutet,
· beslutet inte är en kommunal angelägenhet
· den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
· om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut istället. Vid prövningen av överklagandet får förvaltningsrätten inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång.
 
Reglerna för laglighetsprövning hittar du i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Förvaltningsbesvär

Genom ett förvaltningsbesvär så prövas både lagligheten och lämpligheten av ett kommunalt beslut. Det överklagade beslutet kan såväl upphävas som ändras och ersättas av ett nytt beslut av den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten).
 
Ett beslut får överklagas endast av den som beslutet angår om beslutet har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.
 
Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
 
Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning och där ska framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.
 
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (1986:223).
 

Adress till förvaltningsrätten:
 
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 GÖTEBORG

Telefon 031-732 70 00
Fax 031-711 78 59
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se