Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget 2017

Kommunfullmäktige fattade på novembermötet beslut om en reviderad budget för 2017 samt flerårsplanen 2018-2019.

Antalet invånare fortsätter att öka, budgeten baseras på 9 200 invånare. I denna revidering av tidigare budgetbeslut har kommunens andel av regeringens s.k. välfärdmiljarder räknats in och Socialnämnden tilldelats en utökad ram med 3,9 mnkr.

God ekonomisk hushållning.

Den övergripande definitionen av god ekonomisk hushållning är att innevarande generation inte ska överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Det innebär att resultatet vilket ska uppnås är på en nivå där samtliga kostnader och värdeminskningar inkluderas.

För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning

A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat)

B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.

C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.

D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %.

På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2017 och planåret 2018 medges undantag för mål A.

Verksamhetsmålen utgår från den vision kommunfullmäktige beslutat om och de fem inriktningsområden som särskilt lyfts fram:

Melleruds kommun ska:

  • alltid sätta medborgaren i centrum
  • vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet
  • erbjuda god livskvalitet
  • prioritera barnfamiljer och ungdomar
  • erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt

 

Resultatet för 2017 beräknas bli 30 Mnkr vilket möjliggör skattefinansiering av den höga investeringsnivån i motsvarande grad.

Budget 2017pdf (pdf)


Sidan uppdaterades 17 mars 2017