Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut, bokslutsprognoser och delårsbokslut

Melleruds kommuns resultatutveckling under den senaste tioårsperioden

Totalt sett har kommunen under den aktuella perioden haft ett ackumulerat överskott på 170 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnader har ökat från 441,1 till 583,9 miljoner kronor eller med 32 %.
Den huvudsakliga finansieringskällan, skatteintäkter och generella bidrag, har under samma period ökat från 457,6 till 591,8 miljoner kronor eller med 29,3 %.
Nettokostnadsökningen har varit högre än intäktsökningen, vilket innebär att kommunens ekonomiska ställning ska försämras.

Det finns en obalans i kommunens ekonomi som om den inte åtgärdas kan leda till en besvärlig situation.

2018 års årsredovisning

Kommunen redovisar ett positivt resultat. Förändringen av eget kapital uppgår till 5,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av intäkterna från skatt och bidrag.

Kommunen har fått förstärkt statsbidrag på grund av ett stort mottagande av nyanlända. Mottagande av så många nyanlända har inneburit stora konsekvenser på framförallt skolan och socialtjänsten. Finansieringen ryms inom de erhållna statsbidragen.

Resultatet är på en lägre nivå än de senaste åren, i resultatet ingår 8,7 miljoner kr i förskotterade statsbidrag med syfte att täcka ökade utgifter för ny bollhall. De ökade kostnader beror främst på höga kostnader inom socialtjänsten för placeringar av barn och vuxna. Under året har Socialnämnden beviljats 8 miljoner kronor i tilläggsanslag.

Kommunens finansiella ställning och orsaker till nämndernas avvikelse presenteras närmare i årsredovisningen.

Prognos

Kommunen gör fr.o.m. 2019 bokslutsprognos vid två tillfällen under året. Efter april månad och efter augusti månad. Augusti månads prognos redovisas tillsammans med delårsbokslutet. Samtliga rapporter redovisas för Kommunfullmäktige och utgör ett stöd för fullmäktiges bedömning av det ekonomiska läget och förmågan att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Delårsbokslut

Enligt kommunallagen ska kommuner göra minst ett delårsbokslut. Delårsbokslutets innehåll regleras av kommunallagen och ska granskas av kommunens revisorer. I Mellerud görs delårsbokslutet med den sista augusti som avstämningsdatum. Delårsbokslutet redovisas tillsammans med bokslutsprognos två.

Dokument

Bokslutsstatistikpdf (pdf)

Årsredovisning 2018 

Prognos 1 2019pdf (pdf)

Delårsbokslut 2019pdf (pdf)

 

Årsrapporter affärsdrivande verksamheter

Årsrapport 2019 fjärrvärme pdf (pdf)

Årsrapport 2019 renhållning pdf (pdf)

Årsrapport 2019 VA pdf (pdf)


Sidan uppdaterades 4 juni 2020