Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Prognos för 2022 per augusti

Liksom de föregående åren prognostiserar kommunen ett starkt resultat, trots hög inflation. Resultatet för helåret prognostiseras till 42 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Den främsta orsaken är högre skatteintäkter som beror på bättre utveckling av skatteunderlaget än budgeterat. Resultatet motsvarar 5,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Budgetavvikelsen på 25 mkr beror främst på högre skatteintäkter än budgeterat +12 mkr men även nämnderna har sammantaget ett prognostiserar överskott på + 8 mkr. Svårigheter med att rekrytera persona är den största orsaken till att socialnämnden beräknar överskott på +4 mkr. Även kommunstyrelsen beräknar överskott på 4 mkr.  Kultur- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar mindre underskott på -0,6 mkr respektive -0,1 mkr

Investeringar 2022

Årets investeringar beräknas till 95 miljoner kronor. Större investeringar är den nya fjärrvärmepannan Klacken, sanering av ovidkommande vatten och ombyggnation av Bergs lokaler för hemtjänst.

För 2023 är de ekonomiska förutsättningarna tuffare. Fortsatt hög inflation, stigande räntor, ökade pensionskostnader samtidigt som den samhällsekonomiska utvecklingen är osäker. Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste skatteunderlagsprognos visar att inflation, stigande räntor och ökade pensionskostnader får stor påverkan på kommunernas ekonomi och bedömningen pekar på en kraftigt försämrad ekonomi redan under 2023.

Sidan uppdaterades 19 oktober 2022