Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Bokslut, bokslutsprognoser och delårsbokslut

Melleruds kommuns resultatutveckling under den senaste tioårsperioden

Totalt sett har kommunen under den aktuella perioden haft ett ackumulerat överskott på 175 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnader har ökat från 432,7 till 555,6 miljoner kronor eller med 28 %.
Den huvudsakliga finansieringskällan, skatteintäkter och generella bidrag, har under samma period ökat från 450,6 till 585,0 miljoner kronor eller med 30 %.
Nettokostnadsökningen har varit lägre än intäktsökningen, vilket är en förutsättning för att kommunens ekonomiska ställning ska stärkas.

2017 års årsredovisning

Kommunen redovisar ett positivt resultat. Förändringen av eget kapital uppgår till 27,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7 % av intäkterna från skatt och bidrag.

Kommunen har fått förstärkt statsbidrag på grund av ett stort mottagande av nyanlända. Mottagande av så många nyanlända har inneburit stora konsekvenser på framförallt skolan och socialtjänsten. Finansieringen ryms inom de erhållna statsbidragen.

Resultatet är bra, uppdraget från Kommunfullmäktige var ett resultat på 25,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror främst på höga kostnader inom socialtjänsten för placeringar av barn och vuxna.

Kommunens finansiella ställning och orsaker till nämndernas avvikelse presenteras närmare i årsredovisningen.

Prognos

Kommunen gör bokslutsprognos vid tre tillfällen under året. Efter april månad, efter augusti månad och efter oktober månad. Augusti månads prognos redovisas tillsammans med delårsbokslutet. Samtliga rapporter redovisas för Kommunfullmäktige och utgör ett stöd för fullmäktiges bedömning av det ekonomiska läget och förmågan att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Delårsbokslut

Enligt kommunallagen ska kommuner göra minst ett delårsbokslut. Delårsbokslutets innehåll regleras av kommunallagen och ska granskas av kommunens revisorer. I Mellerud görs delårsbokslutet med den sista juli som avstämningsdatum. Delårsbokslutet redovisas tillsammans med bokslutsprognos två.

Dokument

Bokslutsstatistikpdf (pdf)

Årsredovisning 2018 

Prognos 1 2018pdf (pdf)

Prognos 3 2018pdf (pdf)

Delårsbokslut 2018pdf (pdf)

 

Årsrapporter affärsdrivande verksamheter

Årsrapport 2017 fjärrvärme pdf (pdf)

Årsrapport 2017 renhållning pdf (pdf)

Årsrapport 2017 VA pdf (pdf)


Sidan uppdaterades 15 april 2019