Nämnder

Melleruds kommun har tre nämnder. Varje nämnd bedriver en verksamhet som är av intresse för hela kommunen. I Mellerud finns en kultur- och utbildningsnämnd, en byggnadsnämnd och en socialnämnd.

I nämnderna sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna bereder fullmäktigeärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna har framför allt hand om budget och frågor av mer övergripande karaktär i verksamheten. De är även remissinstanser i kommunala frågor.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021