Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar

Syftet med byggnadsinventeringar har varit att ur kulturhistorisk synpunkt systematiskt kartlägga och klassificera byggnader och miljöer som du kan se runt om i kommunen. Materialet är tänkt att vara en källa till kunskap om kommunens historia och utveckling, och framför allt den byggda miljöns innehåll och kulturvärden. Det riktar sig både till beslutsfattare inom kommunen och till kommunens medborgare. Ett annat viktigt syfte är att öka intresset för bevarande och inspirera allmänhet och fastighetsägare, som ju ändå har det tyngsta ansvaret för att kulturmiljöerna sköts, till direkta vård- och bevarandeinsatser.

En sluss

Slussen vid Snäcke

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar
Inventering av byggnader med kulturhistoriskt intresse har utförts enligt följande: 

1980 Dalslands kanal, områdesanalys Älvsborgs länsmuseum
1984 Dalskogs och Gunnarsnäs socknar, Älvsborgs länsmuseum 
1991 Bolstad, Erkistad, Grinstad socknar, Älvsborgs länsmuseum
1995 Vägkorridor Rv 45 förbifart Mellerud, Älvsborgs länsmuseum
1998 Väners fyrar och fyrmiljöer, Vänermuseet, Lidköping
1999 Järns socken, Regionmuseet Västra Götaland
2005 Skålleruds socken, Melica, Göteborg
2006 Holms och Örs socknar, Melica, Göteborg
2018 Melleruds tätort

Byggnadsminnen
En byggnad som är speciell genom sitt kulturhistoriska värde kan förklaras som byggnadsminne. Det kan även utgöras av park, trädgård eller annan anläggning.

I kommunen finns tre byggnadsminnen:

  • Ekholmens herrgård, belägen söder om Gunnarsnäs kyrka, är sedan 1978 bygg-nadsminne och dess välbevarade huvudbyggnad från 1799 är en av få byggnader med skifferbeklädnad både på tak och väggar. Ekholmens herrgård utgör ett viktigt inslag i riksintresset kulturmiljö för område P16 Gunnarsnäs.
  • Mangårdsbyggnad med magasin, Svecklingebyn 1:39, parstuga uppförd 1806 med skiffertak och rödfärgad panel och är en av de mest ursprungliga och bäst bevarade i Dalsland.
  • Akvedukten i Håverud blev byggnadsminne 2013. Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet.
  • Fyren vid Hjortens udde uppförd 1852 blev byggnadsminne 2017. 

Byggnadsvård av kulturbyggnader PDF-dokument (.pdf)

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar

Dessa inventeringar finns att läsa och låna på Biblioteket.

Exempel ur byggnadsinventeringen i Skållerud PDF-dokument (pdf)

Bolstad, Erikstad och Grinstad Dalskog och Gunnarsnäs
Bolstad, Erikstad och Grinstad Dalskog och Gunnarsnäs
Holm Järn
Holm Järn
Mellerud Skållerud
Mellerud Skållerud

Sidan uppdaterades 5 maj 2020