Mottagande i särskolan

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

För att en elev ska få rätt till utbildning i grundsärskola måste ett mottagande göras, ett mottagande som är ett resultat av fyra utredningar, se under rubriken mottagning i särskolan.

Grundsärskolans utbildning består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. De elever som bedöms inte kunna nå målen i ämnen blir mottagna i grundsärskolan i ämnesområden. Ämnena är samma som i den vanliga grundskolan och ämnesområdena är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktivitet och estetisk verksamhet.

I grundsärskolan får eleverna möjlighet att gå i mindre klasser, arbeta i en takt som är anpassad efter individens egna förutsättningar.

 

Mottagande i särskolan

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i grundsärskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning. Ditt barns rektor ansvarar för att ditt medgivande inhämtas och att bedömningarna genomförs. Du får sedan besked om ditt barn har rätt till mottagande i grundsärskolan och om vilken inriktning som i så fall är aktuell.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav.

Eleven erbjuds mottagande i grundsärskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras. Om bara en vårdnadshavare tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i grundsärskolan.

Beslut fattas om mottagande i grundsärskola och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Beslut om mottagande i särskola och om eleven tillhör grundsärskola eller inriktningen träningsskola fattas av skolchefen.

Sidan uppdaterades 19 augusti 2021