Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokal rekryteringsstrategi

Utmaningar vid rekrytering av ny personal
Under de senaste åren har Melleruds kommun haft den procentuellt största elevökningen bland Fyrbodals 14 kommuner. Det har varit svårt att rekrytera behöriga lärare och modersmålslärare till våra skolenheter och förberedelseklasser. Vi har inte tillräckligt många lärare med behörighet boende i kommunen - restid, lärare väljer oftare arbete på den egna hemorten eller i en stad. Det är svårare att rekrytera vissa ämneskombinationer exempelvis matematik, no, spanska, teknik, praktisk estetiska så som slöjd och bild. Ett ökat antal elever med invandrarbakgrund har ökat behovet av lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledning på modersmålet. Vissa språkgrupper är svårare att rekrytera lärare till.

Genom SFI, Vuxenutbildningen och AME kan vi fånga upp människor med värdefulla kompetenser för verksamheten. Här har vi utvecklat ett system med språkstödjare där vi tillhandahåller praktikplatser inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter. De är en resurs som kan tas tillvara inom skola och förskola.

Rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar
Inom de närmaste åren kommer mellan 3-4 procent av lärarna i Mellerud gå i pension vilket medför ett rekryteringsbehov. Pensionsavgångarna är dock inte anmärkningsvärt stora under de närmsta fem åren. Orsaker till ett ökat rekryteringsbehov under senare år är den ökade rörligheten i lärarkåren och den kraftiga ökningen av antalet nyanlända elever till Mellerud. Lärare och fritidspedagoger som går i pension erbjuds fortsätta tjänstgöra eller vikariera i kommunen. De som önskar gå i pension men ändå vill ha kvar kontakten och anknytningen till arbetsplatsen får komma tillbaka som vikarier. Detta stäms av i våra avslutningssamtal, som vi har med samtliga anställda som avslutar sin anställning för att vi skall kunna ta tillvara på erfarenhet och kompetens hos de som lämnar oss, antingen de går i pension eller går vidare till ett annat yrke eller en annan arbetsgivare.

Ledarskap
All nya rektorer genomför den statliga rektorsutbildningen. För att säkra ett framgångsrikt ledarskap lägger förvaltningschefen tillsammans med rektorer upp en individuell kompetensutvecklingsplan som tar sin utgångspunkt i det egna behovet av utveckling kopplat till verksamhetens/enhetens mål och utvecklingsområden. Rektors arbete och utveckling följs och stöds av förvaltningschefen i medarbetarsamtal samt löpande under året i dialog och möten. Rektorer och förskolechefer ingår i en ledningsgrupp där de får stöd och inspiration från övriga chefer och ledare. Gruppens gemensamma kompetens är ledningsgruppens viktigaste resurs. För rektor och förskolechefer finns även två rektorsteam som träffas regelbundet, med inriktning på mer verksamhetsnära frågor av strategisk såväl som av operativ karaktär. Gemensam litteratur, föreläsningar och fyra gemensamma kompetensutvecklingsdagar årligen för rektorer. Den viktigaste uppgiften för våra rektorer i skolutvecklingsarbetet är att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat. Exempel på fokusområden för rektors pedagogiska ledarskap i Mellerud:

 1. Rektor gör medvetna lektionsbesök och ger lärarna återkoppling och bekräftelse.
 2. Rektor förmedlar målen för skolan, samt nuläge och förväntningar på elever och lärare i sin kommunikation.
 3. Rektor ger information om skolans resultat och har strukturer för att lärarna ska kunna diskutera detta. Arbetet dokumenteras och följs genom förvaltningens systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på analys och åtgärder.

Kompetensutveckling
Den lilla kommunens storlek möjliggör en gemensam kompetensutvecklings satsning på alla skolor i kommunen. Under 2018 och 2019 är temat "Ledarskapet i klassrummet". Samtliga lärare i kommunen har deltagit i samma föreläsning och fått ett eget exemplar av boken ”Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda”. Samtliga lärare följer upp och diskuterar boken under läsåret. Detta följs upp med klassrumsbesök där man besöker varandras lektioner

Förstelärare
Melleruds kommun har statsbidrag för förstelärartjänster. Förstelärarnas uppdrag är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet och stödja elevernas måluppfyllelse på i första hand den egna skolan och rektorsområdet. I uppdraget ingår att verka för att det på skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består av planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Alla kommunens förstelärare deltar på gemensamma nätverksträffar som arrangeras av förvaltningen. Utöver dessa träffar har rektor egna träffar med försteläraren/förstelärarna på sitt område.

VFU studenter
Melleruds kommun samverkar med högskolorna i Trollhättan och Karlstad. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att ta emot VFU-studenter och att ge dem god bild av yrket, vår kommun och arbetsplatsen. De är en tillgång för oss och kan även hjälpa oss att se verksamheten med nya fräscha ögon. Ett professionellt mottagande av studenter har bidragit till att vi kunnat rekrytera flera förskollärare direkt efter avslutad utbildning. Vi deltar också på professionsdagen som arrangeras av Högskolan Väst för att träffa för att informera studenter om Mellerud som en bra skolkommun att arbeta i.

Huvudmannens arbete för att säkra tillgången till legitimerade lärare
Melleruds kommun har de senaste åren satsat på skolan för att öka måluppfyllelsen i skolan och göra Mellerud till en attraktiv skolkommun. En satsning på ledarskapet i klassrummet med gemensam kompetensutveckling på alla skolor har haft en stor betydelse för bättre skolresultat. För att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare görs en satsning på att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun. Att vara en attraktiv arbetsgivare förbättrar även chanserna till nyrekrytering av lärare. Vi behöver kommunicera ut möjligheterna till att pendla från de närliggande större kommunerna i större utsträckning. Mottagandet av VFU studenter kommer att utvecklas genom en checklista som kvalitetssäkrar mottagandet. Exempel på vår satsning är:

 • alla lärare i kommunen har en personlig iPad
 • alla elever årskurs 6-9 har en personlig iPad. I F-5 finns en stor tillgång till iPad i undervisningen
 • lärare får regelbunden kompetensutveckling kring IKT i undervisningen.
 • i löneöversynen 2019 görs en lönesatsning på grundskollärare.
 • 2018 har måluppfyllelsen i skolan ökat, andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat till 87%.
 • en satsning på gemensam kompetensutveckling kring ledarskapet i klassrummet, synligt lärande och formativ bedömning på alla skolor har haft en stor betydelse för den positiva utvecklingen.
 • en skolbroschyr som beskriver skolverksamheten i Mellerud har tagits fram för utskick till lärarstudenter och utdelning vid arbetsmarknadsdagar.
 • karriärtjänster har inrättats i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
 • en checklista för mottagande av VFU studenter har upprättats.

Melleruds kommuns målsättning är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven vilket kräver tidiga insatser för att elever ska få den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs. Ett mått på att vi lyckas är att 87 % av eleverna i årskurs 9 klarade behörighet till nationellt gymnasieprogram vilket är bättre än riksgenomsnittet i Sverige och näst bästa resultatet bland Fyrbodals 14 kommuner. 


Sidan uppdaterades 17 mars 2020