Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Lokal rekryteringsstrategi kultur- och utbildningsförvaltningen

Rekrytering av personal i förhållande till mottagande av nyanlända barn

Mellerud är en av 30 kommuner som har flest nyanlända i förhållande till folkmängden i Sverige. Under 2015 var elevökningen större än 10 % vilket var den största ökningen bland Fyrbodals 14 kommuner. Det har varit svårt att rekrytera behöriga lärare och modersmålslärare till våra skolenheter och förberedelseklasser. Antalet förberedelseklasser har ökat och är nu fem till antalet vilket är mycket i en kommun med cirka 9000 invånare. Cirka 15 procent av Melleruds befolkning är födda i ett annat land än Sverige och för närvarande får elever med behov av svenska som andraspråk inte tillräckligt med undervisningsstöd.

Rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar

Inom de närmaste åren kommer mellan 3-4 procent av lärarna i Mellerud gå i pension vilket medför ett rekryteringsbehov. Pensionsavgångarna är dock inte anmärkningsvärt stora under de närmsta fem åren. Orsaker till ett ökat rekryteringsbehov under senare år är den ökade rörligheten i lärarkåren och den kraftiga ökningen av antalet nyanlända elever till Mellerud. Lärare och fritidspedagoger som går i pension erbjuds fortsätta tjänstgöra eller vikariera i kommunen.

Huvudmannens arbete med ledarskap

Att vara en attraktiv arbetsgivare förbättrar även chanserna till nyrekrytering av lärare där rektorernas ledarskap har en avgörande roll. Rektorerna i kommunen har en gemensam strategi för att utveckla sitt ledarskap. Gemensam litteratur, föreläsningar och fyra gemensamma kompetensutvecklingsdagar för rektorer under 2016. Den viktigaste uppgiften för våra rektorer i skolutvecklingsarbetet är att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat.
Rektors ledarskap kommer även i fortsättningen vara avgörande för en positiv utveckling.
Exempel på fokusområden under 2016-2017 för rektors pedagogiska ledarskap:

 1. Rektor gör medvetna lektionsbesök och ger lärarna återkoppling och bekräftelse.
 2. Rektor förmedlar målen för skolan, samt nuläge och förväntningar på elever och lärare i sin kommunikation.
 3. Rektor ger information om skolans resultat och har strukturer för att lärarna ska kunna diskutera detta. Arbetet dokumenteras och följs genom förvaltningens systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på analys och åtgärder.

Huvudmannens arbete för att säkra tillgången till legitimerade lärare

Melleruds kommun har de senaste åren satsat på skolan för att öka måluppfyllelsen i skolan och göra Mellerud till en attraktiv skolkommun. Resultaten i skolan har ökat tre år i rad med förbättrade meritvärden och fler elever med fullständiga betyg. En satsning på gemensam kompetensutveckling och fokus på alla skolor har haft en stor betydelse för den positiva utvecklingen.
För att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare görs en satsning på att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun. Skolbroschyr har skickats hem till lärarstudenter och kommunen kommer delta på arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst 5 oktober.
Att vara en attraktiv arbetsgivare förbättrar även chanserna till nyrekrytering av lärare. Vi behöver kommunicera ut möjligheterna till att pendla från de närliggande större kommunerna i större utsträckning. Mottagandet av VFU studenter kommer att utvecklas genom en checklista som kvalitetssäkrar mottagandet.
Exempel på vår satsning är:

 • alla lärare i kommunen har en personlig iPad eller Macbook
 • alla elever årskurs 6-9 har en personlig iPad. I f-5 finns en stor tillgång till iPad i undervisningen
 • lärare får regelbunden kompetensutveckling kring IKT i undervisningen.
 • i löneöversynen 2015 var löneutrymmet 4 % som en satsning på våra lärare.
 • I 2016 års löneöversyn gjordes en satsning på de lärare som tjänar mindre än 28000 kr
 • de tre senaste åren har måluppfyllelsen i skolan ökat andelen elever som är behöriga till
  gymnasiet har ökat med 15 procentenheter vilket är störst ökning i landet
 • en satsning på gemensam kompetensutveckling kring synligt lärande och formativ
  bedömning på alla skolor har haft en stor betydelse för den positiva utvecklingen.
 • en skolbroschyr som beskriver skolverksamheten i Mellerud har tagits fram för utskick till
  lärarstudenter och utdelning vid arbetsmarknadsdagar.
 • karriärtjänster har inrättats i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
 • en checklista för mottagande av VFU studenter upprättas inför läsåret 2016/2017

Huvudmannens största svårigheter att rekrytera personal

Den nationella lärarbristen avspeglar sig även i Mellerud. Mellerud är en landsbygdskommun med cirka 9000 invånare med visst avstånd till lärarutbildningarna i Karlstad och Trollhättan vilket medför att lärare behöver pendla alt. flytta till Mellerud. Generellt har det skett en utflyttning från kommunen under flera decennier med ett trendbrott under 2014-2016 då tre asylboenden har startat. Invånarantalet har därför ökat sedan 2014.
Våren 2016 har 27 % av grundskolans elever i Mellerud ett annat modersmål än svenska.
Orsaker till ett ökat rekryteringsbehov under senare år utöver den generella lärarbristen är den ökade rörligheten i lärarkåren och den kraftiga ökningen av antalet nyanlända elever till Mellerud. Det råder särskilt stor konkurrens om lärare med svenska som andra språk och modersmålslärare vilket medför svårigheter att rekrytera dessa lärare.
Melleruds kommuns målsättning är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven vilket kräver tidiga insatser för att elever ska få den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs.


Sidan uppdaterades 28 mars 2018