Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Rådaskolan är en högstadieskola med cirka 350 elever.

Bemanning

Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever

Antal elever/lärare

Skola

28,1

5,7

318

11,3

Förberedelseklass

1,7

-

17

9,8

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2017. I antal lärartjänster på Rådaskolan finns specialpedagogtjänst på 2,0.

Analys verksamhet
Skolan har genomfört en djupanalys av arbetslagets arbete vilket har lett till nytt upplägg av elevhälsans Arbetslaget leds nu med hjälp av personal från elevhälsan. Översyn har genomförts av stödverksamheten kring elever med särskilda behov

Fokus är lösningsfokuserat arbetssätt med eleven i centrum. Olika verktyg har tagit fram för att följa elevernas måluppfyllelse. Det är ett bra samarbetsklimat och lärarna är inriktade på att utveckla feedback i undervisning. Vi ser att vi behöver tätare följa upp elevers kunskaps utveckling. Vi arbetar också vidare med värdegrunden för att kunna hantera konflikter och utmaningar ibland kopplat till etnicitet. Vi har erbjudit lovskola på sommarlov, och höstlovet, för att ge elever möjlighet till högre måluppfyllelse. Vi har genomfört skapande skola där vi har använt oss av kulturarbetare i kons och film skapande.

Resultatet är fler elever som nått betyget E medan elever har tappat något av de högre betygen. Fler pedagoger i matematik tror vi har gett ett bättre resultat i matematik. Viss inflyttning av elever under hösten har påverkat i negativ riktning elevernas meritvärde i klasserna. Vi ser också att en klar trend kring våra nyanlända elever. De elever som har gått om ett år får högre meritpoäng.

Måluppfyllelse

Resultat åk 9

Svenska

Matematik

Engelska

Fullständiga betyg

Meritpoäng

Betyg

86%

81%

88%

59%

208

Betyg från hösten 2017. Flera nyinflyttade elever med få betyg påverkar årets meritpoäng.

Analys måluppfyllelse
Slutbetyget åk 9 våren 2017: Meritpoängen: När man jämför vt-16 med vt-17 betyg har meritvärdet för åk 9 ökat från 203 till 208 meritpoäng. Färre elever blev behöriga till gymnasiet våren 2017 73 % medan våren 2016 var det 79 %.

Framtid
Det finns en stor osäkerhet kring beräkning av budget 2018. Vi är beroende av externa intäkter. Vi kan redan se konsekvenser nyanlända elever som fått put och om enheten inte fått del av ersättningen. Vi har haft nyanlända som tidigare fått asylersättning för men idag har fått put. Denna put ersättning går idag till central nivå och inte enheten. Fram till dags dato har kompensation gett till enheten för "puttade" elever.

Viktigt att tänka på att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Enheten har en fortsatt inflyttning men också utflyttning av elever, svenska som av annan härkomst. Vi ser en social inflyttning där elever behöver utökat stöd för att klara sin måluppfyllelse.

Vi ser över säkerheten på enheten i samverkan med kommunens säkerhets ansvarig. För att få en säker skola mot yttre hot behövs en uppdatering göras av skolans ingångar. Som det är idag finns det för många ingångar utan bra översikt. I samverkan med Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen bör nog tillgängligheten ses över och någon form av övervakning utvecklas.


Sidan uppdaterades 16 april 2021