Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Fagerlidsskolan är en F-3 skola med ca 150 elever. Skolan ligger i centrala Mellerud.

Bemanning

Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever

Antal elever/lärare

Skola

11,3

5,7

140

12,4

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2017. I antal lärartjänster på Fagerlidsskolan ingår specialpedagogtjänst på 0,9. Det finns även 2,1 tjänst språkassistent.

Analys verksamhet
Det som varit planerat under vårterminen inom verksamheten har blivit gjort. Dock medför detta att vår budget är i obalans. Vi kommer troligen vara i balans vid årsskiftet eftersom vi väntar på medel från Migrationsverket. Vi har under det första halvåret haft två assistenttjänster som skall bekostas av Migrationsverket. Dock vågar vi inte boka upp dessa pengar eftersom det är osäkert om vi får dem eller inte samt när de kommer.

Analys måluppfyllelse
Vi har arbetat med samtliga mål för verksamheten och ser att det krävs ett större jobb för en god måluppfyllelse än vad det gjorts tidigare. Andelen flerspråkiga elever har ökat, vilket också gör att behovet av språkresurser har ökat i samma utsträckning. Vi har en ökad andel barn med särskilda behov och diagnoser vilket gör att behovet av assistenter har ökat på skolan.

Resultaten på ämnesproven för år 3 är något sämre än tidigare. Delvis beror det på att gruppen som gjorde proven inte fått de resurser de behövt från början. Det borde ha tillsatts extra resurser i gruppen redan från år ett, dock gjordes inte detta. I år två tillsattes två lärare och i år tre delades klassen i två. Det tillsattes en resurs i den ena klassen samt språkstöd i båda, vilket medförde att fler elever klarade ämnesproven i slutet av år tre. Utifrån resultaten vid klasskonferensen i slutet på år två, har måluppfyllelsen ökat vid läsårets slut i år tre. Elevernas utveckling följdes noga upp och flera specialpedagogiska insatser tillsattes i gruppen, till exempel intensivträning i läsning. När resultaten följdes upp under hösten samt tidig vår såg vi att insatserna lönade sig och fler elever gick från röd till grön markering. Tidiga insatser är avgörande för en god inlärning vilket all forskning pekar på.

Inför detta läsår har vi avslutat förberedelseklassen, vilket medför att vi får ut mer resurser i alla klasser. Vi har parallell lagt klasserna i varje årskurs så att klasserna har samma ämne samtidigt, detta medför att alla lektioner i svenska har tillgång till två svensklärare. De elever som läser SvA undervisas av SvA-lärare tillsammans med en språkresurs.

Framtid
Vi behöver även se över resursorganisationen då elever med särskoletillhörighet går integrerat i grundskolan så att det finns utrymme i budgeten för detta.


Sidan uppdaterades 31 mars 2020