Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisberedskap

Vi arbetar för att förebygga samhällsstörningar och för att kunna hantera sådana händelser, på egen hand och i samverkan med andra samhällsaktörer. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med krisberedskap och vad du själv kan göra för stärka din egen beredskap.

Risker i Melleruds kommun

Melleruds kommun gör risk- och sårbarhetsanalyser för att få en indikation om vilka hot, risker och sårbarheter som kan drabba kommunen. Riskbilden är sedan tänkt att användas som underlag för arbete med att förebygga och planera för att hantera samhällsstörningar.

Melleruds kommun identifierar risker som skulle kunna leda till extraordinära händelser utifrån fem kategorier. Här ser du exempel på risker inom de olika kategorierna:

  • Naturolyckor i form av extrema eller långvariga oväder. Till exempel omfattande snöfall, översvämning, värmebölja, skogsbrand, ras, skred och stormar.
  • Andra (större) olyckor, t.ex. omfattande bränder, stora skadeutfall, utsläpp eller olyckor med farliga ämnen och infrastrukturolyckor.
  • Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem så som el, telefoni, dricksvatten, avlopp, värme, livsmedel, drivmedel, betalningssystem eller transporter.
  • Antagonistiska störningar och social oro så som hot, upplopp, ryktesspridning eller felaktig information, it-attacker och terrorism.
  • Sjukdomar hos människor och djur. Till exempel influensaepidemi eller epizooti.

Extraordinära händelser

Med extraordinär händelse menas en händelse som

  • avviker från det normala.
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Planering för hantering av extraordinära händelser

När en extraordinär händelse inträffar är vanligtvis fler aktörer delaktiga, så som andra myndigheter, grannkommuner, näringslivet och föreningar. Var och en har också ett ansvar för sin egen beredskap och säkerhet.

På lokal nivå har kommunen ett geografisk områdesansvar som innebär att vi väntas verka för samordning. Respektive aktör har också ett ansvar för att bedriva sin egen verksamhet.

Kommunens krisberedskapsuppgifter regleras i lagen om extraordinära händelser. Melleruds kommun har även en plan för hur vi ska organisera oss, leda och samordna oss tillsammans med andra i händelse av sådan händelse. Utbildning och övning är också en del i förberedelserna inför extraordinära händelser.

Hur du kan förbereda dig

Läs mer om hur du kan förbereda dig och göra ditt hem säkrare genom att besöka webbplatsen DinSäkerhet.se eller kommunens sidor.


Sidan uppdaterades 28 maj 2020