Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ensamkommande barn

Inledning
Barn som söker asyl är inget nytt fenomen. Under andra världskriget, mellan åren 1939-1945, evakuerades ungefär 70 000 barn från Finland till Sverige. Många barn sändes också iväg från Spanien ut i Europa under spanska inbördeskriget 1936-1939.

Idag
Ensamkommande barn kommer till Sverige via Migrationsverkets utredningssluss. Anmälan om god man ska ske omedelbart efter inskrivning på utredningsslussen eller vid ansökan om uppehållstillstånd vid polismyndigheten. Om den underårige fyllt 16 år ska denne skriftligen godkänna begäran om att god man förordnas för honom/henne.
Från och med den 1 augusti 2012 kommer barn som söker asyl till Melleruds kommun direkt till ett boende i kommunen. Tidigare kom barnen till ett boende i Fengersfors. Under 2011 kom det 2657 barn till Sverige - de flesta från Afghanistan.

Anmälan om behov av god man
Anmälan om behov av god man ska sändas till överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Det är överförmyndaren som beslutar om förordnande och entledigande av god man för dessa barn.
Ett offentligt biträde utses för barnet under asylsökningstiden. Det är inte samma person som förordnats som god man. Det krav som bör ställas på gode mannen förutom föräldrabalkens regler att vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" är att gode mannen ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket. Att vara god man för flyktingbarn innebär kontakter med socialsekreterare, det offentliga biträdet som är den som ska sköta överklagande etc, vid avvisningsbeslut till Utlänningsnämnden, flera möten och besök hos barnet då Migrationsverkets beslut kan dröja etc.
Om barnet får permanent uppehållstillstånd kan det bli fråga om att barnet behöver hjälp med ansökan om studiebidrag, pass och liknande. Om barnet avvisas eller erhåller permanent uppehållstillstånd och blir familjehemsplacerat, behövs kanske inte längre god man och kan då hos överförmyndaren begära entledigande från uppdraget. I de fall där barnets föräldrar/förmyndare uppges vara avlidna är godmanskap inte tillämpligt. I stället ska en ansökan till Tingsrätten inlämnas där man anhåller om tillsättandet av en särskild förordnad förmyndare.
Aktuella lagrum är dels 10 kap 5 § 1 st Föräldrabalken. "Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna en sådan." dels 4 kap 3 § 1 st Lag (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL)
"Skall förmynderskapet för en underårig som vistas här i landet inte anordnas enligt svensk lag eller är det ännu inte utrett om det skall ske, får rätten ändå, om den underåriges angelägenheter kräver omedelbar vård, förordna förmyndare enligt svensk lag för tiden intill dess att förmynderskap har anordnats i enlighet med lagen i den andra staten eller förmyndare blivit utsedd av rätten genom slutligt beslut."
En särskild förmyndare tillvaratar barnets intressen på samma sätt som en god man. Denne entledigas först när barnet fyller 18 år eller om barnets legala förmyndare skulle komma tillrätta. Stockholms tingsrätt beslutar om såväl förordnande som entledigande av särskild förmyndare enligt ovanstående lagrum.

Behov av Gode Män
Behovet av Gode män är stort. och om du känner att du skulle vilja prova om detta är något för dig, så får du gärna ringa till överförmyndaren i kommunen, telefon: 0530-181 06 torsdagar 9.00-12.00, eller e-post: overformyndaren@mellerud.se.


Sidan uppdaterades 22 februari 2018