Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019, för information tryck här

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor. Dessutom införs tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer dit allmänheten har tillträde rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet omfattar alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen utvidgas det även att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information och frågor och svar (FAQ) om den nya lagen.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria. Du ansvarar för att:

 • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Fastighetsägare och verksamhetsansvariga är välkomna att använda myndighetens malldokument när de ska beställa egna informationsskyltar.
 • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.


Frågor och svar om den nya lagen hittar du här

Den som vill sälja tobak och/eller folköl ska, enligt alkohollagen respektive tobakslagen, anmäla detta till kommunen.

Säffle och de fem Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har gemensam handläggning och tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning.

Anmälan

För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till kommunen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas, blanketter finns till höger under alkoholhandläggning. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till kommunen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren. 

För att få lov att sälja folköl och/eller tobak måste man ha:

 1. Registrerat företag, en förening eller stiftelse. Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.
 2. Egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning vid det specifika försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet skall finnas i lokalen. Blanketter för programmet finns att hämta på länken till höger.
 3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp. Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak och det bör även finnas vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.
 4. Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen. Enligt denna får reklamen inte vara påträngande, uppmanande eller uppsökande. När det gäller tobak får det inte finnas någon reklam på utsidan av försäljningsstället. Det är också förbjudet att skriva "billiga cigaretter" eller liknande då detta bryter mot lagen genom att uppmuntra till köp. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går för tillåten reklam kan man kontakta socialförvaltningen för en diskussion.
 5. Matutbud vid försäljning av folköl. För att få sälja folköl i butik krävs ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det ska då finnas ett antal produkter från olika grupper av livsmedel som t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.

Försäljningsregler för tobaksvaror

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt/dekal med information om åldersgränsen i anslutning till kassan.
 • Alla tobaksvaror ska ha varningstexter och cigarettpaket ska dessutom ha innehållsdeklaration. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, t ex cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 20 stycken.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar är förbjudet på butiken utsida och i skyltfönster.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

 

Försäljningsregler för folköl

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer folköl är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen.

Alla försäljningsställen av folköl och tobak får minst ett tillsynsbesök per år från Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland. Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontroller att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. Ägare eller butiksansvarig är ansvariga för att personalen blir utbildade i försäljningsreglerna och de rutiner som tagits fram.

Kommunen tar ut en tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror.

Den som bedriver försäljning av folköl/tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

blanketter:

egenkontrollprogram folköl  

egenkontrollprogram tobak 

egenkontrollprogram E-cigaretter 


Sidan uppdaterades 24 juni 2019