Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Var gäller ett tillstånd?

På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under högst 24 timmar, om inget annat anges på tilläggstavla.

All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen samt de lokala trafikföreskrifterna.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör det parkerade fordonet eller när innehavaren åker med det parkerade fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp vid för flyttning utanför fordonet.
Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är klart synlig för kontroll utifrån.
Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkering sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Melleruds kommuns Medborgarkontoret. Missbruk kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till kommunen (Medborgarkontoret), som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering.
Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Du kan få tillstånd om du är gravt rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter, det vill säga stora svårigheter att förflytta dig till fots högst 100 meter.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. 
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.
 • Möjligheten att stanna och parkera regleras särskilt i 11 kap. 5§ trafikförordningen

Du kan inte få parkeringstillstånd om

 • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
 • du är blind, men inte har något rörelsehinder
 • du har svårigheter att bära
 • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
 • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
 • du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.
Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. I Melleruds kommun fattar Medborgarkontoret sådana beslut.
Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare, som även har möjlighet att samråda med en förtroendeläkare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.
Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen.
Ansökningsblankett kan hämtas på Medborgarkontoret.

Kontakta gärna kommunens handläggare på Medborgarkontoret för mer information på telefon 0530-189 00.

 

Läs mer här:

www.lagrummet.seParkeringsskylt

Tillstånd som upphört gälla ska återlämnas till kommunen


Sidan uppdaterades 6 augusti 2020