Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen (1994:1000). I Melleruds kommun är det Medborgarkontoret som är tillståndsmyndighet och som prövar frågor om tillstånd inom Melleruds Kommun, när lotteriet ska anordnas av en sammanslutning som är verksam inom endast en kommun.

Vem kan få tillstånd

15 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som
- Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
- Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
- Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
- För sin verksamhet behöver lotteriinkomster
Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Olika sorters lotteritillstånd

Det finns två typer av egentliga lotterier för vilka tillstånd kan sökas. Dels ett tillfälligt för enstaka lotterier (16 §), dels ett som efter registrering gäller under en treårsperiod (17 §). Vet föreningen om att man ska anordna fler lotterier under en treårsperiod, då ska man ansöka om ett 3-årstillstånd. Det finns även lotterier som inte behöver tillstånd enligt 19 § och 20 §.

Förutsättningar för tillstånd (gäller för enstaka lotteri)

16 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om
- Värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
- Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
- Det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Lotterier som kräver registrering

17 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om
- Lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
- Lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
- Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
- En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
- Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
- Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
- Det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.

Lotterier som inte behöver tillstånd

19 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller
b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.
20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om
1. Lotteriet anordnas i samband med
a) En offentlig nöjestillställning,
b) En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
c) En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål
2. Lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,
3. Vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
4. Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
5. Värdet av högsta vinsten uppgår till 1/60 basbelopp,
6. Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
7. Det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
8. Vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

Avgifter

Tillstånds- och registreringsavgiften för lotteritillstånd enligt 16 § och lotteriregistrering enligt 17 § är 300 kr. Tillstånds- och registreringsavgiften faktureras direkt efter godkännandet.

Steg för steg

1. Beslut om lotteri
Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

2. Lotteriansvarig
Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå i styrelseprotokollet vem det är och var man får tag på den personen.

3. Lotterityp
Föreningens styrelse ska välja vilken typ av lotteri man ska anordna ett tillfälligt 16 § eller ett 3-årigt 17 §. Valet av lotterityp ska framgå i styrelseprotokollet. Värdet av vinsterna i lotteriet skall vara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.

4. Ansökningsblanketter
Ansökning och redovisningsblanketter finns att hämta på Medborgarkontoret.

5. Handlingar
Följande handlingar ska skickas in till Medborgarkontoret vid ansökan om lotteritillstånd inom kommunen.
- Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om lotteriverksamhet samt vem som är lotteriansvarig,
- Senaste verksamhetsberättelse,
- Ekonomisk redogörelse, revisorernas berättelse och
- Förteckning över styrelseledamöter i föreningen namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare och kassör)
- Om föreningen inte tidigare sökt om lotteritillstånd hos kommunen eller om det var länge sedan så ska också föreningens stadgar bifogas. Stadgarna ska också bifogas om föreningen beslutat att ändra de som givits ut tidigare.

6. Redovisning
När ett lotteri avslutas ska det redovisas till kommunen.
De tillstånd som löper över fler än 1 år delredovisas alltid i samband med föreningens årsredovisning.

Kontrollant

Föreningen utser själv en utomstående kontrollant.
Lotteriinspektionen föreslår att kontrollanten får ett arvode på 3 % vilket markerar att kontrollanten faktiskt har ett värdefullt uppdrag.
Vill kontrollanten efterskänka sitt arvode till förening är det upp till kontrollanten själv.


Sidan uppdaterades 10 oktober 2019