Kulturverksamhet

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av - allt ifrån enskilda till grupper och föreningar.

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt komma kommunens innevånare till del.
  • aktiviteten inte stödjer antidemokratiska eller rasistiska syften.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott. Bidraget är inte ett årligt stöd baserat på årligen återkommande ansökningar och ska därför ses som ett engångsstöd. Hur beviljat bidrag har använts ska redovisas och dokumenteras av mottagaren. Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten Kultur Mellerud på kultur-och utbildningsnämndens delegation.

Ansökan skickas till Clas-Göran Janson, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

Kontakt
Clas-Göran Janson
Telefon: 0530-182 61
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se

Melleruds kommun ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Mellerud. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för mellerudsborna.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet och som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i Melleruds kommun vid utbetalningstillfället eller som genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras i kommunen.

Bidraget utgår per kalenderår.

Bidragsberäkning

Beräkningsgrund för bidraget är utbetalda statliga bidrag för studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det kommunala bidraget beräknas i relation till andel av totalt statligt bidrag för senast genomförda verksamhetsår utbetalt till i kommunen verksamt studieförbund.

Ansökan och Redovisning

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 30 april varje år på anvisad blankett och innehålla:

  • Uppgifter om sökande studieförbund.
  • Ekonomisk redovisning.
  • Verksamhets -och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
  • Verksamhetsplan för innevarande kalenderår.
  • Underskrivet kommunsammandrag.
  • Av redovisningen ska även tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet erhållit för verksamhet i Melleruds kommun.

För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara utformade så att verksamheten inom Melleruds kommun klart kan utskiljas.

Ansökan kan skickas via e-post medborgarkontoret@mellerud.se eller till Medborgarkontoret, Box 64, 464 80 Mellerud. Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent eventuellt inte kan behandlas.

Utbetalning av bidrag

  • Utbetalning av bidraget i sin helhet sker under maj månad. Bidrag till verksamhet utbetalas av Kommunstyrelseförvaltningen efter fastställd fördelning.

Västra Götalands Bildningsförbund

Melleruds kommun följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Om lokala bidrag - Västra Götalands Bildningsförbund

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare:

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna inom kommunen. 

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas till driftkostnader.

Ansökan

En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller angivna uppgifter kommer inte att behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året.

Sista ansökningsdag är 30 april året som bidraget söks för.

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Sidan uppdaterades 18 oktober 2022