Reglementen

Här nedan hittar du reglementen med mera för kommunal verksamhet.

pdf Arkivreglemente

pdf Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun 2020

pdf Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun 2021

pdf Attestreglemente för Melleruds kommun

pdf Byggnadsnämndens delegationsordning

pdf Byggnadsnämndens reglemente

pdf Kommunala funktionshinderrådets reglemente

pdf Kommunala pensionärsrådets reglemente

pdf Kommundirektörsinstruktion

pdf Kommunfullmäktiges arbetsordning

pdf Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf Kommunstyrelsens reglemente

pdf Kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning

pdf Kultur- och utbildningsnämndens reglemente

pdf Kulturbruket på Dals arbetsordning

pdf Melleruds Bostäder AB, bolagsordning

pdf Melleruds Bostäder AB, ägardirektiv

pdf Miljö- och hälsorådets arbetsordning

pdf Reglemente - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen i Melleruds kommun

pdf Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvoden) för förtroendevalda i Melleruds kommun

pdf Reglemente för informationssäkerhet

pdf Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun

pdf Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun

pdf Reglemente för kommunal uppvaktning i Melleruds kommun

pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandatperioden 2019-2022

pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandatperioden 2023-2026

pdf Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022

pdf Reglemente för krisledningsnämnden i Melleruds kommun

pdf Reglemente för näringslivsrådet

pdf Reglemente för ritningsgranskarrådet

pdf Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler

pdf Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun

pdf Reglemente_Styrdokument krisberedskap Melleruds kommun

pdf Revisionsreglemente

pdf Revisionsreglemente för Melleruds kommun

pdf Skolskjutsreglemente för Melleruds kommun

pdf Socialnämndens delegationsordning

pdf Socialnämndens reglemente

pdf Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun

pdf Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun

pdf Valnämndens reglemente

Sidan uppdaterades 19 november 2021