Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Webb-TV 2019

0:00 Sammanträdet öppnas
0:30 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:49 Val av justerare - Kent Bohlin (S) och Reine Hassel (SD)
Val av ersättare för justerare – Jörgen Eriksson (KIM) och Eva Pärsson (M)
Tidpunkt för protokollets justering – 1 februari 2019, kl. 14.00
4:05 Presentation av kommunstyrelseförvaltningens och byggnadsenhetens verksamhet
30:06 Direkt efter avslutat möte hålls en introduktion/utbildning i Office 365.
32:24 Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
51:03 Arvoden till förtroendevalda, revidering
51:45 Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) i Upperud, Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och Hjortens udde
52:50 Rehabiliteringspolicy
54:05 Policy avseende kränkande särbehandling
55:38 Revisionsrapporten - Granskning av planering av gymnasieskolans framtida verksamhet
57:15 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
58:00 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden
58:43 Kompletteringsval av revisorer för kommunens räkenskaper 2019-2022
1:35:10 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2019 t.o.m. januari 2023
1:37:17 Kompletteringsval av ny nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt
1:38:52 Nytillkomna medborgarförslag
1:39:15 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:06 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:54 Val av justerare – Eva Pärsson (M) och Berny Dahlberg (SD)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD) och Christine Andersson (S)
Tidpunkt för protokollets justering – fredag 1 mars 2019, kl. 13.00
2:43 Presentation av kommunrevisorernas uppdrag/verksamhet
Presentation av kommunens styr- och ledningssystem (utgår)
18:20 Presentation av Ängenäs
42:01 Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden
46:31 Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun
47:09 Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds kommun (förnyad)
49:04 Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförandes och 2:e vice ordförandes arvode
50:43 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud gör för att förhindra olyckor vid övergången vid järnvägsstationen
57:26 Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om när det till kultur- och utbildningsnämnden återremitterade förslaget på taxor och avgifter för 2019 kommer att föreläggas kommunfullmäktige för beslut
1:00:29 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
1:01:09 Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023
1:02:45 Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund 2019-2022
1:03:34 Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2019-2022
1:04:38 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022
1:05:19 Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet 2019-2022
1:06:23 Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp) 2019-2022
1:07:13 Nytillkomna medborgarförslag
1:07:42 Anmälan om inkomna ärenden
1:07:59 Nytillkomna motioner

0:00 Sammanträdet öppnas
0:16 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:50 Val av justerare – Daniel Jensen (KD) och Christine Andersson (S)
Val av ersättare för justerare – Karin Nodin (C) och Michael Melby (S)
Tidpunkt för protokollets justering - fredagen den 29 mars 2019, kl. 13.00
3:42 Presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet
26:41 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018
47:07 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2018
52:58 Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2019
54:58 Arbetsmiljömål 2019
55:47 Svar på motion om det rörliga friluftslivet
56:53 Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden
57:27 Nytillkomna motioner
57:53 Anmälan om inkomna ärenden
58:17 Avsägelse av förtroendeuppdrag som huvudman i Dalslands Sparbank
58:37 Valårssammanträde 2019 t.o.m. ordinarie årssammanträde 2023 av huvudman i Dalslands Sparbank från ordinarie

0:00 Sammanträdet öppnas
0:10 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:16 Val av justerare – Reine Hassel (SD) och Christine Andersson (S)
Val av ersättare för justerare – Pål Magnussen (V) och Anita Augustsson (KIM)
2:38 Tidpunkt för protokollets justering – torsdagen den 25 april 2019, kl. 15.00
2:46 Presentation av socialförvaltningens verksamhet
34:28 Styr- och ledningssystemet för Melleruds kommun, revidering
35:11 Utvärdering av intern kontroll 2018
45:41 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2018
46:38 Revisionsrapporten Granskning av samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa – svar från kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden
49:37 Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandatperioden 2019-2022
50:18 Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2018
50:54 Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019
51:53 Redovisning av obesvarade motioner
52:28 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
52:59 Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag som revisor
53:35 Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
54:22 Kompletteringsval av ledamot i byggnadsnämnden
55:24 Kompletteringsval av ledamot i AB Melleruds Bostäder
55:49 Kompletteringsval av ledamot i arvodesberedningen
56:08 Kompletteringsval av ledamot i valberedningen
56:39 Kompletteringsval av ersättare i Dalslands Kanal AB
57:11 Nytillkomna motioner
57:43 Nytillkomna medborgarförslag
58:21 Anmälan om inkomna ärenden
58:44 Nytillkomna interpellationer
59:16 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
59:50 Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i byggnadsnämnden
1:00:36 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

0:51 Sammanträdet öppnas
0:56 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:25 Val av justerare – Reine Hassel (SD) och Daniel Jensen (KD)
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V)
2:43 Tidpunkt för protokollets justering – 31 maj 2019, kl. 12.00
3:31 Prognos 1/2019
23:25 Slutredovisning projekt Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun
24:01 Slutredovisning av projekt Sporthall
24:37 Slutredovisning av projekt Renovering av Stinsen
37:03 Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018
40:06 Revisionsrapporten Granskning av ledarskap och arbetsmiljö
42:38 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning för 2018
45:11 VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2018
47:07 Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2018
47:42 Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2018
48:17 Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet 2 (Telaris lokaler)
55:05 Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019
55:39 Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2019
56:12 Uppföljning av intern kontrollplan för socialnämnden 2019
56:45 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hantering av återvändande IS-krigare/terrorister
56:52 Kompletteringsval av ny revisor och vice ordförande i kommunens
revisorer
59:50 Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden
1:00:36 Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden
1:01:03 Nominering av ny revisor i AB Melleruds Bostäder
1:01:51 Kompletteringsval av ny revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
1:02:49 Kompletteringsval av ny revisor i föreningen Grinstadvatten
1:03:16 Kompletteringsval av ny revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten
1:03:41 Kompletteringsval av ny revisor för förvaltade donationsfonder
1:04:14 Kompletteringsval av ny revisorsersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg
1:04:47 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden
1:05:09 Anmälan om inkomna ärenden
1:05:25 Kompletteringsval av ny revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
1:06:18 Nytillkomna motioner