Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

0:01 Sammanträdet öppnas
0:20 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:45 Val av justerare
3:16 Tidpunkt för protokollets justering – 2018-01-29, klockan 15.00
3:25 Presentation av nya kommunchefen Sophia Vikström
28:35 Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun
46:55 Nämndmål för Melleruds kommun 2018
48:24 Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022
49:30 Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag samt förtroendevalda inom politiska organ inom Melleruds kommun
51:40 Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av medborgardialogen
1:03:22 Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
1:04:34 Nytillkomna medborgarförslag
1:04:52 Anmälan om inkomna ärenden
1:05:05 Nytillkomna motioner

0:11 Sammanträdet öppnas
0:23 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:59 Val av justerare – Jeanette Krafft (C) och Pål Magnussen (V)
Val av ersättare för justerare – Anette Levin (L) och Ola Johansson (S)
2:29 Tidpunkt för protokollets justering - 2018-02-26, klockan 16.00
2:41 Information om Dalslands Konstmuseum
26:22 Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner
57:10 Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av stadgar
59:22 Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget
1:02:26 Projekt Renovering av Stinsen, startbesked och omfördelning av investeringsbudget 2018
1:10:36 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
1:11:06 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:16 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:27 Val av justerare – Anette Levin (L) och Pål Magnussen (V)
Val av ersättare för justerare – Ola Johansson (S) och Karin Nodin (C)
3:02 Tidpunkt för protokollets justering – 2018-03-26, klockan 15.00
3:10 Presentation av nya HR-chefen
3:33 Information om kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter under 2017
3:52 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017
1:09:48 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2017
1:18:28 Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning
1:19:33 Kompletteringsval av ny huvudman i Dalslands Sparbanks styrelse
1:20:32 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare för överförmyndaren
1:21:12 Nytillkomna medborgarförslag
1:21:31 Anmälan om inkomna ärenden
1:21:55 Anmälan om inkomna motioner
1:22:13 Begäran om ny sammanräkning på grund av valbarhetshinder

0:00 Sammanträdet öppnas
0:17 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:15 Val av justerare - Gert Lund (SD) och Lisbeth Berglöv (KD)
Val av ersättare för justerare – Ola Johansson (S) och Pål Magnussen (V)
2:55 Tidpunkt för protokollets justering: 23 april 2018, klockan 15.00
3:08 Presentation av nya HR-chefen
12:03 Information om samverkan kring utrikes födda
32:35 Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017
33:34 Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud, antagande
34:36 VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
35:32 Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
36:32 Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
37:33 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2017
39:00 Disponering av över- och underskott i 2018 års budget
54:51 Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun
55:56 Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta system för massutskick via SMS och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i kommunen
58:43 Redovisning av obesvarade motioner
59:37 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
1:00:10 Redovisning av besvarade medborgarförslag
1:00:52 Nytillkomna interpellationer
1:01:47 Nytillkomna medborgarförslag
1:02:08 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:20 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:52 Val av justerare - Ola Johansson (S) och Georg Eriksson (M)
Val av ersättare för justerare – Lisbeth Berglöv (KD) och Florence Jonasson (S)
2:19 Tidpunkt för protokollets justering: 29 maj 2018, klockan 15.00
2:34 Information om Vänersamarbetet, information om arbetet med översiktsplanen
3:20 Information om Laxfond Vänern
49:00 Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud, antagande
1:10:46 Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler
1:12:10 Skolskjutsreglemente för Melleruds kommun, revidering
1:13:13 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2017
1:14:42 AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2018
1:15:52 Prognos 1/2018
1:23:25 Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden under 2018
1:29:50 Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2017
1:30:33 Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2017
1:32:04 Svar på interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande om vilka åtgärder som nämnden vidtagit för att stänga ute oönskade besökare i kommunens skolor
1:38:00 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tidplan för antagande av detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud
1:45:12 Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
1:45:56 Nytillkomna motioner
1:46:45 Nytillkomna interpellationer
1:47:11 Nytillkomna medborgarförslag
1:47:19 Anmälan om inkomna ärenden