Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Webb-TV 2018

0:01 Sammanträdet öppnas
0:20 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:45 Val av justerare
3:16 Tidpunkt för protokollets justering – 2018-01-29, klockan 15.00
3:25 Presentation av nya kommunchefen Sophia Vikström
28:35 Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun
46:55 Nämndmål för Melleruds kommun 2018
48:24 Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022
49:30 Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag samt förtroendevalda inom politiska organ inom Melleruds kommun
51:40 Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av medborgardialogen
1:03:22 Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
1:04:34 Nytillkomna medborgarförslag
1:04:52 Anmälan om inkomna ärenden
1:05:05 Nytillkomna motioner

0:11 Sammanträdet öppnas
0:23 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:59 Val av justerare – Jeanette Krafft (C) och Pål Magnussen (V)
Val av ersättare för justerare – Anette Levin (L) och Ola Johansson (S)
2:29 Tidpunkt för protokollets justering - 2018-02-26, klockan 16.00
2:41 Information om Dalslands Konstmuseum
26:22 Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner
57:10 Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av stadgar
59:22 Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget
1:02:26 Projekt Renovering av Stinsen, startbesked och omfördelning av investeringsbudget 2018
1:10:36 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
1:11:06 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:16 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:27 Val av justerare – Anette Levin (L) och Pål Magnussen (V)
Val av ersättare för justerare – Ola Johansson (S) och Karin Nodin (C)
3:02 Tidpunkt för protokollets justering – 2018-03-26, klockan 15.00
3:10 Presentation av nya HR-chefen
3:33 Information om kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter under 2017
3:52 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017
1:09:48 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2017
1:18:28 Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning
1:19:33 Kompletteringsval av ny huvudman i Dalslands Sparbanks styrelse
1:20:32 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare för överförmyndaren
1:21:12 Nytillkomna medborgarförslag
1:21:31 Anmälan om inkomna ärenden
1:21:55 Anmälan om inkomna motioner
1:22:13 Begäran om ny sammanräkning på grund av valbarhetshinder

0:00 Sammanträdet öppnas
0:17 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:15 Val av justerare - Gert Lund (SD) och Lisbeth Berglöv (KD)
Val av ersättare för justerare – Ola Johansson (S) och Pål Magnussen (V)
2:55 Tidpunkt för protokollets justering: 23 april 2018, klockan 15.00
3:08 Presentation av nya HR-chefen
12:03 Information om samverkan kring utrikes födda
32:35 Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017
33:34 Detaljplan för bostadsområdet i Sundserud, antagande
34:36 VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
35:32 Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
36:32 Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017
37:33 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2017
39:00 Disponering av över- och underskott i 2018 års budget
54:51 Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun
55:56 Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta system för massutskick via SMS och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i kommunen
58:43 Redovisning av obesvarade motioner
59:37 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
1:00:10 Redovisning av besvarade medborgarförslag
1:00:52 Nytillkomna interpellationer
1:01:47 Nytillkomna medborgarförslag
1:02:08 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:20 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:52 Val av justerare - Ola Johansson (S) och Georg Eriksson (M)
Val av ersättare för justerare – Lisbeth Berglöv (KD) och Florence Jonasson (S)
2:19 Tidpunkt för protokollets justering: 29 maj 2018, klockan 15.00
2:34 Information om Vänersamarbetet, information om arbetet med översiktsplanen
3:20 Information om Laxfond Vänern
49:00 Detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud, antagande
1:10:46 Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler
1:12:10 Skolskjutsreglemente för Melleruds kommun, revidering
1:13:13 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2017
1:14:42 AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2018
1:15:52 Prognos 1/2018
1:23:25 Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden under 2018
1:29:50 Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2017
1:30:33 Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2017
1:32:04 Svar på interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande om vilka åtgärder som nämnden vidtagit för att stänga ute oönskade besökare i kommunens skolor
1:38:00 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tidplan för antagande av detaljplan för Norra Ängenäs i Mellerud
1:45:12 Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
1:45:56 Nytillkomna motioner
1:46:45 Nytillkomna interpellationer
1:47:11 Nytillkomna medborgarförslag
1:47:19 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:02 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:28 Val av justerare: Lisbeth Berglöv (KD) och Florence Jonasson (S)
Val av ersättare för justerare: Kent Bohlin (S) och Pål Magnussen (V)
Tidpunkt för protokollets justering: 2018-06-25, kl. 15.00
1:48 Information om arbetet med översiktsplanen
25:00 Skattesats 2019
25:51 Budget 2019, plan 2020-2021
1:47:30 Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
1:54:03 Borgensram och låneram 2019
1:55:03 Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud
2:20:08 Dalslands miljö- och energiförbund, bokslut 2017 och revisionsberättelse
2:21:39 Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2019
2:23:34 Dalslands miljö- och energiförbund/nämnd - budget 2019
2:24:29 Fyrbodals kommunalförbund, årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2017
2:25:21 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun
2:27:57 Revidering av förbundsordning och arbetsordning för Dalslands miljö- och energiförbund
2:28:38 Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd
2:29:33 Slutredovisning av projekt Parkering Resecentrum
2:30:14 Slutredovisning av projekt Köp av skolmoduler förr klassrum till Nordalsskolan
2:31:05 Svar på motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem
2:35:30 Svar på motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter
2:37:18 Svar på motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud
2:41:31 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om eventuella provborrningar i Dalsland
2:48:36 Kompletteringsval av ny ersättare för överförmyndaren
2:48:59 Kompletteringsval av ny ledamot i socialnämnden
2:49:30 Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
2:49:56 Nytillkomna motioner
2:50:15 Nytillkomna medborgarförslag
2:50:38 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas
0:04 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:33 Val av justerare – Pål Magnussen (V) och Harald Ericson (M)
Val av ersättare för justerare – Tommy W Johansson (S) och Peter Ljungdahl (C)
1:56 Tidpunkt för protokollets justering: 2018-10-01, kl. 15.00
2:07 Presentation av ny socialchef
9:03 Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
för 2017
10:11 Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds Bostäder AB
11:08 Prognos 2 – 2018 för AB Melleruds Bostäder
12:05 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2019
13:21 Attestreglemente för Melleruds kommun
14:26 Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun
15:55 Revidering av reglemente för kommunal uppvaktning i Melleruds kommun
18:35 Projekt Den papperslösa kommunen
25:13 Svar på motion om att ansluta de vid Karolinerskolan närbelägna hyresfastigheterna till det kommande fjärrvärmenätet i Dals Rostock
26:35 Nytillkomna motioner
27:01 Nytillkomna medborgarförslag
27:13 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten
1:31 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
6:26 Val av justerare – Tommy W Johansson (S) och Peter Ljungdahl (C)
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD) och Ludwig Mossberg (M)
6:42 Tidpunkt för protokollets justering
6:56 Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
8:06 Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
8:47 Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
9:08 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2018-2022
17:44 Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds kommun
22:09 Prognos 2/2018
23:41 Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning 2017
28:44 Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2019
32:09 Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll
33:16 Svar på motion om att Mellerud ska vara bäst i väst som miljökommun
35:10 Redovisning av obesvarade motioner
35:57 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
36:44 Redovisning av besvarade medborgarförslag
37:31 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
38:27 Nominering av vigselförrättare under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
39:31 Nytillkomna medborgarförslag
40:02 Anmälan om inkomna ärenden

0:00 Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten
0:13 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
1:44 Val av justerare – Ulf Rexefjord (SD) och Ludwig Mossberg (M)
Val av ersättare för justerare – Marianne Sand Wallin (S) och Morgan E Andersson (C)
2:14 Tidpunkt för protokollets justering – 2018-11-26, kl. 15.00
2:34 Utdelning av utmärkelse till Årets Nyföretagare i Dalsland
8:51 Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
10:26 Val av 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
11:31 Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022
29:18 Val av ledamöter och sammankallande i kommunfullmäktiges arvodesberedning för mandatperioden 2018-2022
32:38 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2018
33:20 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2018-06-30 med revisionsberättelse
34:31 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari - augusti 2018 med revisionsrapport
35:28 Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2018
40:58 Prognos 3 för Melleruds Bostäder AB
41:28 Prognos 3/2018 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
42:04 Prognos 3/2018 för Melleruds kommun
59:22 Skattesats för Melleruds kommun 2019
1:00:12 Budget 2019 för koncernen Melleruds kommun, verksamhetsplan 2020-2021
1:04:21 Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
1:10:02 Borgensram och låneram 2019
1:12:42 Nämndmål för Melleruds kommun 2019
1:13:15 Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2019
1:14:02 Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2019
1:14:43 Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2019
1:20:26 Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2019
1:21:09 Svar på motion om att kommunen utesluter eller kraftigt begränsar läsk och sötsaker i det sortimentet som säljs vid kommunens anläggningar (Rådahallen, Dahlstiernska gymnasiet, Stinsen och Rådaskolan)
1:22:58 Svar på motion om att Melleruds kommun inför en klädpolicy/neutralitetspolicy med förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid
1:36:40 Svar på motion om att Melleruds kommun vid nästa upphandling köper grön el
1:38:06 Svar på motion om inrättande av oppositionsråd
1:55:57 Införande av 1:e och 2:e vice ordföranden i styrelser och nämnder
1:57:07 Gemensam avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud 2018-2025
1:58:17 Profilprogram för Melleruds kommun
1:59:20 Behov av utökning och ombyggnation av lokaler för Individ- och familjeomsorgens verksamhet
2:00:07 Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun
2:01:07 Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 i Melleruds kommun
2:02:18 Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun
2:03:07 Bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter
2:03:53 Nominering av begravningsombud för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
2:04:42 Nytillkomna medborgarförslag
2:05:13 Anmälan om inkomna ärenden
2:05:38 Avsägelse av uppdrag

0:00 Sammanträdet öppnas
0:34 Val av justerare – Marianne Sand Wallin (S) och Morgan E Andersson (C)
Val av ersättare för justerare – Reine Hassel (SD) och Jörgen Eriksson (KIM)
Tidpunkt för protokollets justering
1:03 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:44 Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
18:32 Projekt Utbyte panna Kroppefjälls panncentral
21:50 Delårsbokslut 2018-07-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med
revisionsrapport och revisorernas utlåtande
22:33 Svar på revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän handling
23:03 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun (POSOM)
23:48 Frister för sotning i Melleruds kommun
24:37 Kommunstyrelsens reglemente, revidering
25:22 Byggnadsnämndens reglemente, revidering
25:45 Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering
26:16 Socialnämndens reglemente, revidering
26:44 Valnämndens reglemente, revidering
27:15 Svar på motion om att starta en fritidsbank i Mellerud
29:19 Arvoden och ersättningar till valdistriktens ordförande/vice ordförande och röstmottagarna
29:50 Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige
35:46 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022
36:57 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen 2019-2022
51:35 Val av ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden 2019-2022
1:04:34 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och utbildningsnämnden 2019-2022
1:15:30 Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden 2019-2022
1:24:56 Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden 2019-2022
1:34:21 Val av revisorer för kommunens räkenskaper 2019-2022
1:56:53 Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023
2:12:59 Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023
2:17:56 Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund 2019-2022
2:19:04 Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund 2019-2022
2:21:40 Nominering av ledamöter och ersättare i Dalslands miljönämnd 2019-2022
2:36:05 Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB 2019-2022
2:36:37 Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas styrelse från bolagsstämman 2019 till och med bolagsstämman 2023
2:37:12 Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie årssammanträde 2019 t.o.m. ordinarie årssammanträde 2023
2:37:55 Val av ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2019-2022
2:38:35 Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund (NÄRF) 2019-2022
2:41:07 Val av ledamöter och ersättare i Fyrbodals Kommunalförbund 2019-2022
2:41:36 Val av ersättare i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2019-2022
2:42:04 Val av revisor i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2019-2022
2:42:28 Val av ledamöter och ersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022
2:43:17 Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019-2022
2:44:47 Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum 2019-2022
2:45:20 Val av ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten 2019-2022
2:46:00 Val av revisor och ersättare i föreningen Grinstadvatten 2019-2022
2:46:30 Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2019-2022
2:47:02 Val av revisor och ersättare i Föreningsarkivet 2019-2022
2:48:13 Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd 2019-2022
2:50:10 Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund 2019-2022
2:50:42 Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommittén 2019-2022
2:51:09 Nominering av ersättare i styrelsen för Vänersamarbetet ekonomisk förening 2019-2022
2:51:40 Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp) 2019-2022
2:56:52 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar – skogs- och jordbruk 2019-2022
2:57:27 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar – tätortsförhållanden 2019-2022
2:58:01 Val av överförmyndare och ersättare 2019-2022
2:59:22 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
2:59:54 Anmälan om inkomna ärenden
3:00:08 Extra ärende - Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige