Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Det pågår en allmän smittspridning av sjukdomen covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med förkylningssymtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. Här finns information om Melleruds kommuns åtgärder med anledning av covid-19 och länkar till ansvariga myndigheters information. 

Sidan uppdaterad senast: 18 september 2020 kl 14:45

Nyheter

Höstens första veckor innebär ofta ett extra högt resande då många samtidigt går tillbaka till skola och arbete. För att minska risken för trängsel i höst kommer vi att köra all tillgänglig trafik och förstärka på sträckor där trängsel uppstår i så hög utsträckning som möjligt. Men trots att vi generellt har ett minskat resande kommer trängsel att uppstå på vissa linjer de närmsta veckorna. Vi tillhandahåller kollektivtrafik för dem som behöver men ska man resa kollektivt så undvik gärna rusningstrafik och håll avstånd till medresenärer.

Läs mer på Västtrafiks corona-sida www.vasttrafik.se/corona

TACK för att ni hjälper oss att minska trängseln!

Publicerad 24 augusti 2020Aktuella åtgärder inom Melleruds kommun

Melleruds kommun samverkar med Länsstyrelsen och andra aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedlar frågor och svar mellan aktörerna. 

Kommunens ansvar är att:

 • se till att den egna samhällsviktiga verksamheten fungerar.
 • samordna information till allmänheten i Melleruds kommun.
 • delta i regional samverkan.
 • ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda och våra verksamheter.
 • verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i det geografiska området.

I Melleruds kommun har vi en intern samordningsgrupp som samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen. Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har beredskap.

I samordningsfunktionen deltar i nuläget representanter från alla förvaltningar, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ledningsansvarig skolsköterska (MLA).

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för smittspårning i vårt län. De informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt, men då gäller patientsekretess.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Melleruds kommun kommer inte med anledning av detta att lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

För hantering av smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden eller inom hemtjänst finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Här samlar Västra Götalandsregionen uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland.

Här publicerar Smittskydd Västra Götaland veckorapporter med detaljerad statistik i Västra Götaland.

Här kan du se Västra Götalandsregionens pressträffar med anledning av covid-19.

Det finns två olika typer av tester som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion just nu och det andra visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion. Vi rekommenderar att antikroppstester tas av sjukvårdspersonal.

Det finns en variant av antikroppstest som kallas självtest. Den tas och analyseras av individen själv. Folkhälsomyndigheten avråder idag från användning av självtester för covid-19.

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och på sjukhus i vår region. För personer som har behov av hemsjukvård i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer, har kommunen övertagit hälso- och sjukvårdsansvaret, förutom läkaransvaret. Det är alltid en läkaruppgift att fastställa dödsfall och utfärda dödsbevis.

Det är Socialstyrelsen som för statistik över antalet avlidna och dödsorsak i Sverige. På deras webbplats presenterar de statistik över antal avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid-19.  Statistiken baseras på de dödsorsaksintyg som de får in av läkare.

Läs mer på Socialstyrelsen om deras statistik över antal avlidna i covid-19

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Beslutet påverkar vissa konserter och evenemang i Melleruds kommun.

Begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polismyndigheten

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, bio- och museiverksamhet och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte av förbudet.

Inställda evenemang arrangerade av Melleruds kommun:

 • Kulturbruket på Dal pausar alla sina offentliga arrangemang med anledning av covid-19. Mer information finns på www.kulturbruketpadal.se

Från och med 1 april råder det besöksförbud på våra särskilda boenden inom äldreomsorg för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 till äldre eller sköra personer. Detta är efter beslut från regeringen och omfattar alla besökare tills vidare. 

För dig som är anhörig till någon som bor på ett av våra boenden innebär förbudet att du inte kan hälsa på familjemedlemmar och närstående som du brukar. Besöksförbudet gäller även dig som nyttjar matservering eller dagverksamhet på våra särskilda boenden.

Om du har en nära anhörig som är under palliativ vård eller som du av andra särskilda omständigheter behöver besöka, ta kontakt med boendets personal via telefon. 

Besöksförbudet gäller följande boenden:

Bergs

Fagerlids gruppboende

Fagerlidshemmet

Kroppefjällshemmet

Skållerudshemmet

Karolinens gruppbostad

PD Lundgrensgatans gruppboende

Med anledning av covid-19 vidtas även följande förebyggande åtgärder:

 • Gruppaktiviteter ställs tills vidare in där man träffas mellan avdelningar på våra särskilda boenden inom äldreomsorg.
 • Från och med den 19 mars 2020 kommer vi inte att bedriva dagverksamheten på Gläntan. Beslutet gäller tills vidare.  

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av covid-19 har följande beslut tagits för daglig verksamhet LSS. Besluten har tagits utifrån den höga personalfrånvaro som råder inom daglig verksamhet med målet att fortsätta bedriva daglig verksamhet i Melleruds kommun.

 • Stänga daglig verksamhet LSS Wilja
 • Stänga daglig verksamhet LSS Fixargruppen
 • Café Rocket stängt för cafégäster
 • Utflyttad daglig verksamhet gör tillfälligt uppehåll

Förlängning av tidigare beslut om sammanslagning av grupper med daglig verksamhet. Fixargruppen och Wilja kommer att fortsätta verksamhet på Fryken respektive Tornet. Viss förändring av aktiviteter i verksamheterna kan komma att ske utifrån sammanslagningarna. 

Café Rocket stänger sin caféverksamhet på grund av smittorisk.

Fyra personer har idag utflyttad daglig verksamhet på ICA, Preem, vaktmästeri och Park och förråd. Enhetschef kan inte säkerställa att brukare har förutsättningar själv eller får stöd i att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beslutat att hänvisa berörda brukare till daglig verksamhet i egen regi, istället för utflyttad verksamhet.

Beslutet gäller från och med 16 maj till den 16 augusti. Därefter ska ett nytt beslut fattas. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt rekommendationer och direktiv från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Här kan du läsa mer om information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 från Folkhälsomyndigheten. 

Förskola och skola

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Gymnasieutbildning

Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor och vuxenutbildning har tagits bort. Bakgrunden till det är att barn och unga i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Mot bakgrund av aktuella kunskapsläget kan gymnasieskolor och vuxenutbildning återgå till normal undervisning, dock måste de allmänna råden för att bromsa smittspridning följas.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en kunskapssammanställning kring Covid-19 hos barn och unga.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen kommer att ha distansundervisning där det är möjligt och den klassrumsbaserade undervisningen är anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För alla studerande, personal och lärare gäller stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Läs mer på Skolverkets hemsida om aktuella regler

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du har förkylningssymtom för att hindra smittspridning.

 • Har du hyrt en av våra konferenslokaler och måste avboka med kort varsel, kommer vi inte att debitera beställaren enligt taxa. För frågor, kontakta medborgarkontoret på medborgarkontoret@mellerud.se eller på telefon 0530-189 00.
 • Från och med den 18 mars stänger solariet på Rådahallen tillfälligt fram till den 31 mars. Besök Rådahallens hemsida för mer information och aktuella öppettider.
 • Melleruds biblioteket kan med kort varsel tvingas ändra sina öppettider på grund av sjukskrivning av personal. Vi ber er att hålla er uppdaterade på bibliotekets webbplats eller kommunens facebooksida för aktuella öppettider. 
 • Ungdomshuset Stinsen börjar med utomhusaktiviteter från och med 20 april. Följ Ungdomshuset Stinsen på Facebook eller ungdomshusetstinsen​ på Instagram för aktuell information om öppettider och aktiviteter. 

I vardagen, men i synnerhet i tider som dessa, växer människors oro. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är normalt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. Nedan finns information om samtalsstöd för dig som vill prata om dina tankar eller oro både riktade mot vuxna och barn.

 

Folkhälsomyndigheten

Om du känner dig mycket orolig, om du inte kan sova, eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress. Läs mer om olika sätt att hantera oro här: Folkhälsomyndighetens råd vid oro och stress

 

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås kostnadsfritt via telefon 112, digitalt brev eller chatt. Du är helt anonym i kontakten med prästen som också är anonym, och har absolut tystnadsplikt. Det som sägs eller skrivs mellan er får inte föras vidare. Ingenting sparas. De jourhavande prästerna tar människors oro på stort allvar, och kan hjälpa till genom samtalsstöd.

Tjänsten Jourhavande präst, som nås via nödnumret 112, utökar telefontiderna och nås nu varje dag mellan klockan 17:00 och 08:00. Jourhavande präst förstärks också med fler präster under nätterna för att kunna möta den ökande oron med anledning av coronaviruset.

 

BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

För barn:

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Det går även att kontakta via chatt och mejl.

Läs mer på https://www.bris.se/

För vuxna:

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Läs tipsen om hur du pratar med ditt barn här: https://www.bris.se/globalassets/pdf/for-vuxna-om-barn/att-prata-med-barn-om-corona.pdf

På våra näringslivssidor hittar du information riktad till företagare om coronaviruset covid-19. 

Information till företagare

Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Här finns information om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19. 

Läs mer om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19

2020-08-27

Sjuklönekostnader för personliga assistenter från augusti 2020

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti–september gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Privat assistansanordnare

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen för april–juli 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du på SKR:s hemsida.

För augusti–september 2020 ersätts sjuklönekostnader av staten enligt procentsats. Den del som inte ersätts av staten ska redovisas som vanligt. Det vill säga om du är en privat assistansanordnare ska du redovisa de sjuklönekostnader som inte ersätts av staten till kommunen.

2020-08-10:

Ansökan för organisationer som söker statsbidrag för merkostnader följt av covid-19 via Melleruds kommun 

Bidrag får sökas för merkostnader som uppkommit från och med 1 februari till 30 november 2020. 

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser:

 • hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt
 • smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168)
 • personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
 • provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19
 • sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
 • övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter. 

Blankett för att söka statsbidrag pdf

2020-03-24:

Är du assistansanordnare för personlig assistans?

Ta gärna kontakt med oss så att vi kan samordna gemensamma resurser framöver.

Med anledning av coronaviruset covid-19, ser vi över våra samlade resurser för att bedriva samhällsviktig verksamhet. Vi som kommun är ytterst ansvarig för våra medborgare och det stöd de behöver vid en eventuell situation där assistansanordnare inte kan bemanna utifrån behov. För att lättare samordna gemensamma resurser för personlig assistans, behöver vi nu samla in lägesbilder från assistansanordnare i Melleruds kommun.


För frågor, kontakta:
Anette Karlsson
Sektorchef stöd och service
anette.karlsson@mellerud.se
Telefon 0530-18154

Här finns länkar till bekräftad information om coronapandemin på många olika språk, även teckenspråk. Du kan läsa informationen, men också titta på filmer.

Information på olika språk


Skydda dig och andra från smittspridning


Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Länkar till mer information

Nedan har vi samlat länkar med aktuell information och rådgivning till ansvariga myndigheter:

Det är mycket hög belastning på SOS Alarm, 113 13 och Vårdguiden 1177 just nu och väntetiden är lång. Sök i första hand information på webben via länkar. 

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se

113 13 

Den som vill ställa frågor om Coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar. 

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Folkhälsomyndighetens startsida

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in english

Information about covid -19 in other languages

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götaland

Västra Götalandsregionens informationssida

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementet

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSB

Stöd till aktörer, MSB

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSB

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndigheten

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen