Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Det pågår en allmän smittspridning av sjukdomen covid-19 i Sverige. Här finns information om Melleruds kommuns åtgärder med anledning av covid-19 och länkar till ansvariga myndigheters information. 

Sidan uppdaterad senast: 25 november 2020 kl. 12.27

Nyheter

I Melleruds kommun gäller följande temporära åtgärder med anledning av de skärpta råden i Västra Götaland för att bromsa smittspridningen.

Läs mer om Temporära åtgärder i Melleruds kommun med anledning av skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Publicerad 4 november 2020

Aktuella åtgärder inom Melleruds kommun

Melleruds kommun samverkar med Länsstyrelsen och andra aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedlar frågor och svar mellan aktörerna. 

Kommunens ansvar är att:

 • se till att den egna samhällsviktiga verksamheten fungerar.
 • samordna information till allmänheten i Melleruds kommun.
 • delta i regional samverkan.
 • ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda och våra verksamheter.
 • verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i det geografiska området.

I Melleruds kommun har vi en intern samordningsgrupp som samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen. Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har beredskap.

I samordningsfunktionen deltar i nuläget representanter från alla förvaltningar, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ledningsansvarig skolsköterska (MLA).

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för smittspårning i vårt län. De informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt, men då gäller patientsekretess.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Melleruds kommun kommer inte med anledning av detta att lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

För hantering av smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden eller inom hemtjänst finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Här samlar Västra Götalandsregionen uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland.

Här publicerar Smittskydd Västra Götaland veckorapporter med detaljerad statistik i Västra Götaland.

Här kan du se Västra Götalandsregionens pressträffar med anledning av covid-19.

Det finns två olika typer av tester som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion just nu och det andra visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion. Vi rekommenderar att antikroppstester tas av sjukvårdspersonal.

Det finns en variant av antikroppstest som kallas självtest. Den tas och analyseras av individen själv. Folkhälsomyndigheten avråder idag från användning av självtester för covid-19.

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och på sjukhus i vår region. För personer som har behov av hemsjukvård i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer, har kommunen övertagit hälso- och sjukvårdsansvaret, förutom läkaransvaret. Det är alltid en läkaruppgift att fastställa dödsfall och utfärda dödsbevis.

Det är Socialstyrelsen som för statistik över antalet avlidna och dödsorsak i Sverige. På deras webbplats presenterar de statistik över antal avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid-19.  Statistiken baseras på de dödsorsaksintyg som de får in av läkare.

Läs mer på Socialstyrelsen om deras statistik över antal avlidna i covid-19

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar då det får samlas maximalt tjugo deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

Nyhet om förändrad publikgräns på 8 personer från 24 november

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, bio- och museiverksamhet och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte av förbudet.

Inställda evenemang arrangerade av Melleruds kommun:

 • Kulturbruket på Dal ställer in eller skjuter fram en del av deras offentliga arrangemang med anledning av covid-19. Mer information och aktuellt program finns på www.kulturbruketpadal.se

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att besöken hos din anhörig ska ske på ett säkert sätt. Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Det här gäller i korthet vid besök på våra särskilda boenden efter 1 oktober

 • Man ska stanna hemma om man känner sig sjuk även med mycket lindriga symtom.
 • Det är önskvärt att besöket meddelas till personal i förväg.
 • Tänk på att inte komma för många då ni måste kunna hålla avstånd till er anhörig och vår personal.
 • För att vi snabbt ska kunna göra smittspårning ska vi enligt smittskydd föra besökslogg.
 • Tvätta eller sprita händerna och använd visir.
 • Besöket sker i din anhörigs lägenhet.
 • Fråga personal om ni undrar över något på plats eller innan besöket.

Planera och boka ett besök
Kom ihåg att ringa innan, för att planera ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet. Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras. För de som önskar kan besök ske utomhus eller i besöksrum.

Med anledning av covid-19 vidtas även följande förebyggande åtgärder:

 • Gruppaktiviteter ställs tills vidare in där man träffas mellan avdelningar på våra särskilda boenden inom äldreomsorg.
 • Från och med den 19 mars 2020 kommer vi inte att bedriva dagverksamheten på Gläntan. Beslutet gäller tills vidare.  

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av covid-19 har följande beslut tagits för daglig verksamhet LSS. 

 • Café Rocket stängt för cafégäster
 • Café Måns stängt
 • Brukare som har daglig verksamhet i flera verksamheter, väljer nu en verksamhet endast.
 • Vid placering på daglig verksamhet och extern placering hänvisas brukare att fullt delta i daglig verksamhet.

Förlängning av tidigare beslut om sammanslagning av grupper med daglig verksamhet. Fixargruppen och Wilja kommer att fortsätta verksamhet på Fryken respektive Tornet. Viss förändring av aktiviteter i verksamheterna kan komma att ske utifrån sammanslagningarna. 

Beslutet gäller från och med 20 november till den 31 december. Därefter ska ett nytt beslut fattas. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt rekommendationer och direktiv från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Här kan du läsa mer om information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 från Folkhälsomyndigheten. 

Förskola och skola

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Gymnasieutbildning

Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor och vuxenutbildning har tagits bort. Bakgrunden till det är att barn och unga i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Mot bakgrund av aktuella kunskapsläget kan gymnasieskolor och vuxenutbildning återgå till normal undervisning, dock måste de allmänna råden för att bromsa smittspridning följas.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en kunskapssammanställning kring Covid-19 hos barn och unga.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen kommer att ha distansundervisning där det är möjligt och den klassrumsbaserade undervisningen är anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För alla studerande, personal och lärare gäller stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Läs mer på Skolverkets hemsida om aktuella regler

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du har förkylningssymtom för att hindra smittspridning.

I vardagen, men i synnerhet i tider som dessa, växer människors oro. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är normalt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. Nedan finns information om samtalsstöd för dig som vill prata om dina tankar eller oro både riktade mot vuxna och barn.

 

Folkhälsomyndigheten

Om du känner dig mycket orolig, om du inte kan sova, eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress. Läs mer om olika sätt att hantera oro här: Folkhälsomyndighetens råd vid oro och stress

 

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås kostnadsfritt via telefon 112, digitalt brev eller chatt. Du är helt anonym i kontakten med prästen som också är anonym, och har absolut tystnadsplikt. Det som sägs eller skrivs mellan er får inte föras vidare. Ingenting sparas. De jourhavande prästerna tar människors oro på stort allvar, och kan hjälpa till genom samtalsstöd.

Tjänsten Jourhavande präst, som nås via nödnumret 112, utökar telefontiderna och nås nu varje dag mellan klockan 17:00 och 08:00. Jourhavande präst förstärks också med fler präster under nätterna för att kunna möta den ökande oron med anledning av coronaviruset.

 

BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

För barn:

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Det går även att kontakta via chatt och mejl.

Läs mer på https://www.bris.se/

För vuxna:

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Läs tipsen om hur du pratar med ditt barn här: https://www.bris.se/globalassets/pdf/for-vuxna-om-barn/att-prata-med-barn-om-corona.pdf

På våra näringslivssidor hittar du information riktad till företagare om coronaviruset covid-19. 

Information till företagare

Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Här finns information om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19. 

Läs mer om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19

2020-08-27

Sjuklönekostnader för personliga assistenter från augusti 2020

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti–september gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Privat assistansanordnare

Är du privat eller kommunal assistansanordnare gäller samma regler som för övriga arbetsgivare, det vill säga staten ersätter dig för sjuklönekostnaderna du redovisar i arbetsgivardeklarationen för april–juli 2020. Information om vilka merkostnader som inte ersätts av staten för personliga assistenter hittar du på SKR:s hemsida.

För augusti–september 2020 ersätts sjuklönekostnader av staten enligt procentsats. Den del som inte ersätts av staten ska redovisas som vanligt. Det vill säga om du är en privat assistansanordnare ska du redovisa de sjuklönekostnader som inte ersätts av staten till kommunen.

2020-08-10:

Ansökan för organisationer som söker statsbidrag för merkostnader följt av covid-19 via Melleruds kommun 

Bidrag får sökas för merkostnader som uppkommit från och med 1 februari till 30 november 2020. 

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser:

 • hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt
 • smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168)
 • personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
 • provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19
 • sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
 • övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter. 

Blankett för att söka statsbidrag pdf

2020-03-24:

Är du assistansanordnare för personlig assistans?

Ta gärna kontakt med oss så att vi kan samordna gemensamma resurser framöver.

Med anledning av coronaviruset covid-19, ser vi över våra samlade resurser för att bedriva samhällsviktig verksamhet. Vi som kommun är ytterst ansvarig för våra medborgare och det stöd de behöver vid en eventuell situation där assistansanordnare inte kan bemanna utifrån behov. För att lättare samordna gemensamma resurser för personlig assistans, behöver vi nu samla in lägesbilder från assistansanordnare i Melleruds kommun.


För frågor, kontakta:
Anette Karlsson
Sektorchef stöd och service
anette.karlsson@mellerud.se
Telefon 0530-18154

Här finns länkar till bekräftad information om coronapandemin på många olika språk, även teckenspråk. Du kan läsa informationen, men också titta på filmer.

Information på olika språk


Skydda dig och andra från smittspridning


Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Länkar till mer information

Nedan har vi samlat länkar med aktuell information och rådgivning till ansvariga myndigheter:

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se

113 13 

Den som vill ställa frågor om Coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar. 

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Folkhälsomyndighetens startsida

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in english

Information about covid -19 in other languages

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götaland

Västra Götalandsregionens informationssida

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementet

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSB

Stöd till aktörer, MSB

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSB

Gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är max 8 personer från 24 november. Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas med vissa intervall. Enda undantaget är begravningar där maxgränsen är 20 deltagare. Detta undantag gäller oavsett trosinriktning. Till och med 23 november gäller en maxgräns på 50 deltagare. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndigheten

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen