Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Södra Kungsgatan, Algatan, Ågatan, Dalslandsgatan samt Strömgatan

Till fastighetsägare boende på Södra Kungsgatan, Algatan, Ågatan, Dalslandsgatan samt Strömgatan i Mellerud.

Information om kommande VA-arbeten.

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av VA-ledningar med start 5 oktober 2020.

Detta gäller för Södra Kungsgatan, Algatan, Ågatan samt Strömgatan.
Byte av VA-ledningar innebär

  • Ny vattenledning innebär att problemen med vattenläckor minskar/upphör.
  • Ny spillvattenledning (Tillsammans med omkoppling av dagvatten på fastigheter) kommer att förbättra problemen med källaröversvärmningar
  • Ny dagvattenledning som försträcks upp för att klara de nya riktlinjerna för skyfall, kommer att säkerställa att området inte översvämmas

Bakgrund:

I det senaste miljötillståndet har Melleruds kommun fått föreläggande om att minimera dagvatten/regnvatten i spillvattensystemet. Dagvatten/regnvatten i spillvattensystemet medför hård belastning på kommunens VA-anläggningar och vid kraftigt regn kan det leda till problem med översvämmade källare.

Vid extrema förhållanden kan det även innebära att kommunens VA-anläggningar blir överbelastade och att orenat avloppsvatten måste avledas från VA-anläggningarna.

Utdrag ur Allmänna bestämmelser för användande av Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning – ABVA

”Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag. Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.”

Dag- och dräneringsvatten ska vara rättkopplat:

Fastighetsägare med felkopplat dagvatten kommer att meddelas och erbjudas att koppla in sig på ny dagvattenanslutning när de nya VA-ledningarna läggs i området.

De fastigheterna som har djup dränering eller spygatter erbjuds en pumpstation för att pumpa detta vatten till de kommunala ledningarna i gatan. Detta för att säkra att dräneringar och spygatter inte ska gå bakvägen. Kommunen levererar en färdig pumpstation till tomtgräns, fastighetsägaren monterar/gräver ner stationen samt kopplar in el till denna. Kommunen driftsätter och underhåller pumpstationen.

Fastigheter som väljer att inte ansluta sig på dagvattensystemet kommer bli tvingade att lösa sitt dagvatten lokalt på fastigheten. Kommunen ansvarar och bekostar att det ska finnas en dagvattenanslutning vid varje fastighet. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för eventuella ändringar av ledningar på sin fastighet.

Berörda gator

Gator för utbyte av VA-ledningar enligt skiss.

En ny dagvattenledning kommer även att förläggas genom parken.

Tidsplan:

Arbetet beräknas starta 5 oktober 2020 och pågå till maj 2021. Med uppehåll under januari, februari beroende på vinterförhållanden. Arbetet kommer att utföras i etapper med start i Ågatan, börjar vid korsning mot Dalslandsgatan.

Trafik:

Under pågående arbeten kommer gatorna att vara avstängda för allmän trafik, trafik till och från fastigheter kommer att tillåtas i den utsträckning det är möjligt.

Vatten:

Under det pågående arbetet kommer ordinarie vattenanslutning vara avstängd. Fastigheterna kommer att inkopplas med ”Sommarvatten” som i de flesta fall kopplas in via vattenmätaren. Vår driftledare för ledningsnät kommer att kontakta de fastighetsägare som detta är aktuellt för. 

 

Övrigt:

I samband med VA-arbetet kommer man även att byta ut gatubelysningen i området.

Under arbetet kommer vissa delar av belysningen vara urkopplade/släckta.

Kontaktperson:

Vid frågor kontakta

Niclas Mjörnestål

Projektledare VA-enheten

0530-183 84


Sidan uppdaterades 12 oktober 2020