Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som täcker kommunens hela yta. Man kan göra fördjupningar av översiktsplanen för områden som behöver studeras mer detaljerat.
I Melleruds kommun finns det fördjupade översiktsplaner över tätorten Mellerud och Dalskog samt Köpmannebro. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan kan snarare beskrivas som kommunens politiska vilja.

Läs översiktsplanen här.

Till översiktsplanen hör sex kartor. I ÖP finns hänvisningar till dessa kartor.

Här kan du ladda ner kartorna. Numreringen är kopplad till kapitelindelningen i ÖP.

Beskrivning av respektive karta:
Karta 1 visar orterna i Melleruds kommun, var det finns samlad bebyggelse samt de fem områden vi i ÖP-arbetet delat in kommunen i.
Karta 3.1 visar de riksintressen som finns utpekade i Melleruds kommun.
Karta 3.2 visar olika naturvårdsintressen i kommunen.
Karta 3.3 visar miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
Karta 4 handlar om risk- och säkerhet, och pekar bland annat ur områden med risk för radon eller skred.
Karta 5.1 visar de olika områden där vi tänker oss byggande.
Karta 5.2 är en mer översiktlig markanvändningskarta.

I miljökonsekvensbeskrivningen har en utomstående konsultfirma bedömt vilka konsekvenser en utbyggnad i enlighet med översiktsplanens förslag får i förhållande till främst de statliga miljömålen och hur de riks- och allmänna intressen som finns i Mellerud påverkas.

Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av Maria Strid på Atkins Sverige AB i Göteborg.

Läs miljökonsekvensbeskrivningen här.


Sidan uppdaterades 27 maj 2020