Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Förslag till ny detaljplan för området

Sapphult verksamhetsområde, Mellerud

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2021-05-27 §51 och anslogs på kommunens anslagstavla 2021-05-31. Antagandebeslutet vinner laga kraft 2021-06-22, under förutsättning att inte detaljplanen överklagas.

Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att anpassa markanvändningen efter vad som efterfrågas idag av näringslivet. Efterfrågan på planlagd industrimark är idag låg och den nya detaljplanen kommer istället inrymma mark för främst verksamheter, detaljhandel och kontor. Vidare ligger planområdet invid Europaväg 45 (E45) som är ett attraktivt och mycket strategiskt läge och oavsett om vägens sträckning i framtiden kommer bestå eller förläggas väster om tätorten kommer Sapphult kunna bestå och utvecklas. Med närheten till E45 kommer också en del risker att ta hänsyn till, så som farligt gods och erforderliga bensinstationer. För att dessa risker ska kunna hanteras på ett bra och säkert sätt behövs en ny detaljplan som utformas och beaktar riskerna så att en god bebyggelse och hållbar utveckling av området kan uppnås och säkerställas.

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.


ANTAGANDEHANDLINGAR

Planhandlingar:

Övriga handlingar:


Sidan uppdaterades 27 maj 2021