Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Östra Järn - Näs Sannar

Området Östra Järn (Näs Sannar) är ett utpekat område i översiktsplanen för Melleruds kommun.
Området ligger i anslutning till byn Östra Järn. Här finns redan cirka 50 enbostadshus, de flesta fritidshus. Föreslaget planområde är idag i kommunal ägo.
Det finns en detaljplan för delar av befintlig bebyggelse i anslutningen till förslagit planområde. 
Syftet med planen är att ge möjlighet till friliggande hus för hel- och delårsboende i en attraktiv miljö.

Utbyggnaden ska i huvudsak ske mellan nuvarande bebyggelse och vägen mot Hjortens Udde.
Vatten- och avlopp kan anordnas med nytt mindre reningsverk för ny bebyggelse med möjlighet för befintlig bebyggelse att kopplas in.
Avsikten är att en ny detaljplan ska upprättas för området och med utgångspunkt att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan erhållas.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 18 oktober 2017