Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Planskede

Förslag till ny detaljplan för

Kvarteret Ugglan, Mellerud


Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus med exakt den placering som de rivna husen hade. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder av olika typer och därmed göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, samt bereda möjlighet att bygga förskola/skola på detta centralt belägna kvarter. Samtidigt ska den tomtindelningsplan från 1967 som gäller för kvarteret Ugglan upphävas.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande översiktsplan.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 11 feb. - 8 mars 2019.
Förslaget kommer nu att revideras efter de synpunkter som inkommit och granskningshandlingar kommer att tas fram. Granskningen beräknas ske någon gång under andra halvan av 2019.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Planhandlingar:

Övriga handlingar:

Tomtindelningsplan som i sin helhet upphävs

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 12 juni 2019