Karta

Kvarteret Ugglan

Planskede

Laga kraft

Förslag till ny detaljplan för

Kvarteret Ugglan, Mellerud


Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2020-01-29 och vann laga kraft 2020-02-21

Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus med exakt den placering som de rivna husen hade. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder av olika typer och därmed göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, samt bereda möjlighet att bygga förskola/skola på detta centralt belägna kvarter. Samtidigt ska den tomtindelningsplan från 1967 som gäller för kvarteret Ugglan upphävas.

Detaljplanen har tagits fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande översiktsplan.

ANTAGANDEHANDLINGAR

Sidan uppdaterades 30 juni 2022