Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Planskede

Underrättelse om granskning

Förslag till upphävande av tomtindelningsplan för

Kvarteret Strömmen, Melleruds kommun,
Västra Götalands län


Idag styr en tomtindelningsplan fastigheternas geografiska läge och storlek i kvarteret Strömmen. Det är inte möjligt att göra avsteg från tomtindelningsplanen vid ny fastighetsbildning i kvarteret. Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändrad användning eller ändrade av befintliga fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser.

Förslaget är utställt för granskning under perioden 
3 december- 17 december 2018.

Granskningshandlingar:
Planbeskrivning  (För upphävande)
Plankarta  (Tomtindelningsplanen)
Planbeskrivning  (Till tomtindelningsplanen)
Samrådsredogörelse 

Förslaget finns även utställt på Medborgarkontoret

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till:

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80  MELLERUD

eller till: byggnadsnamnd@mellerud.se

senast den 17 november 2018.

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Underrättelse anses ha skett 3 november 2018.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 4 december 2018