Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga, riva och förändra

Byggnadsnämnden har till uppgift att besluta i ärenden som rör planläggning och byggande. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovs-processen. För snabb handläggning se till att ansökan eller anmälan är komplett och lämna in de handlingar som behövs för prövningen. 

Behövs bygglov, anmälan eller något annat för ditt ärende?

I listan nedan finns ett antal vanliga ärenden, läs och se om just ditt ärende kräver bygglov.

A

Altan – utan bygglov kan du uppföra en låg altan utan tak, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,2 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov, likaså om altanen ska ha tak. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.

Attefallshus - är anmälanspliktigt.

Attefallstillbyggnad - är anmälanspliktigt.

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovpliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än 3 kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B

Balkong – kräver alltid bygglov som ändring av byggnadens utseende. Även inglasning av balkong kräver bygglov.

Banderoll – kräver bygglov (skyltlov) om den är uppsatt längre än en vecka.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till Dalslands miljö- och energiförbund.

Braskamin – se eldstad.

Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Detta gäller oavsett storlek på bryggan. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 båtplatser vara en småbåtshamn och är därav bygglovpliktig. För mindre bryggor krävs inte bygglov. Det kan också kräva Anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska bygga en brygga. 

Burspråk - klassas som en tillbyggnad och då krävs bygglov. Är det ett en- eller tvåbostadshus kan du välja att göra det som en Attefallstillbyggnad, då krävs istället en anmälan.

Byggnadsställning –  Om åtgärden du behöver byggnadsställningen till kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, anmälanspliktigt.

Båt – enskilt båtupplag/uppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler än en båt behöver bygglov och bedöms som en anläggning.

C

Carport – kräver bygglov. Så även om du planerar att bygga en vägg på en carport.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

D

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område. Påverkas exempelvis vattenledningar i samband med dränering krävs en anmälan.

Dörr – ytterdörr klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område om den påverkar byggnadens utseende väsentligt. Innerdörr kan kräva anmälan vid ny håltagning. 

E

Eldstad – nyinstallation (eldstad, braskamin, kakelugn, vedspis eller öppen spis) är anmälanspliktigt. Byter du ut en befintlig braskamin till likvärdig krävs inte anmälan. Läs mer här.

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring kräver inte bygglov. För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

  • om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring,
  • byggnaden är till för den verksamheten och hör den till ett självständigt företag,
  • byggnadens utformning och standard.

Detta gäller utanför detaljplan, dock kan strandskyddsdispens krävas.

F

Flagga – kräver inte bygglov. Är den i närheten av trafik kan gata/park-enheten behöva kontaktas. För vepor gäller andra regler.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter, flera byggnader är tillåtna men den sammanlagda ytan får inte överskrida 15 kvadratmeter. För att vara bygglovbefriat måste friggeboden ligga minst 4,5 meter från fastighetsgränserna och höjden från mark till taknock får högst vara 3 meter. Friggeboden kan ligga närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter om den grannen godkänner detta. Friggeboden måste också ligga i "omedelbar närhet till bostadshuset". Dock aldrig närmare park eller gata än 4.5 meter.  

Fönster – är en fasadförändring och kräver oftast bygglov om den påverkar byggnadens utseende väsentligt. Exempelvis byte från fönster utan spröjs till fönster med spröjs.

G

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov inom detaljplanelagt område. 

H

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt.

Husvagn – en husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong betraktas som en byggnad som det krävs bygglov för. Ställs flera husvagnar upp permanent krävs bygglov. Ibland krävs strandskyddsdispens.

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock bestämmelser kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Bestämmelser kring häckar och olägenhet finns i jordabalken.

I

Inglasning av altan – kräver bygglov.

Inglasning av balkong – kräver bygglov.

J

Jalusier – kräver sällan bygglov. Innebär det en betydande fasadförändring krävs bygglov.

K

Kakelugn – se eldstad.

Kolonilotter - ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Komplementbyggnader på 25 kvadratmeter - det så kallade Attefallshuset, är anmälningspliktigt.

L

Lekstuga – kräver sällan bygglov om den är anpassad för små barn. Om den är större kan den klassas som friggebod och följer då de reglerna. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump – se värmepump.

Lägenhet (bostad) - att inreda en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt.

M

Mark – ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om den är en betydande fasadförändring krävs bygglov.

Mast – kräver bygglov.

Miljöskåp – se avfallshantering.

Mur – om den är över 0,5 meter hög krävs alltid bygglov.

Måla – För ommålning som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs ej bygglov. 

P

Parabol – kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – krävs inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd. 

Plank – kräver bygglov om det är mindre än femtio procents genomsiktlighet (rättspraxis, november 2014). och högre än 1,1 meter.

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

Pool - kräver inte bygglov. Om du vill ansluta din pool till det kommunala va-nätet behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Om du önskar att sätta upp ett pooltak så är detta bygglovspliktigt om det är över 1,1 meter.

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

R

Radon - vid frågor om radon, ta kontakt med Dalslands Miljö- och energiförbund.

Rivning av byggnad - rivning av en byggnad eller del av byggnad kräver rivningslov.

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S

Schakta – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Skylt – kräver bygglov.

Skorsten – kräver bygglov om det ändrar byggnadens utseende väsentligt. Ingår ofta i anmälan eldstad.

Skärmtak – kräver ibland bygglov inom detaljplanelagt område. Får byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen gett sitt medgivande får det placeras närmare.

Slå ihop två lägenheter till en – är anmälningspliktigt.

Solfångare och solceller – Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov. Solfångare/solceller på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Sopskåp – se avfallshantering.

Soprum – se avfallshantering.

Spaljé –  om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014), oavsett höjd. Se även plank.

Staket – om genomsiktligheten är mindre än femtio procent, krävs bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014) om det är högre än 1,1 meter. Se även plank.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T

Tak – ska du höja eller sänka taket mer än 10 centimeter krävs bygglov. Se också skärmtak. Ska du byta tak krävs bygglov om det ändrar byggnadens utseende väsentligt.

Takfönster – mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovpliktig. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

Tilläggsisolering – kan ses som en fasadförändring om det påverkar byggnadens utseende väsentligt och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver sällan bygglov.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenhet finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. 

U

Uterum – kräver bygglov. Är uterummet 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

Utfart – kräver inte bygglov. Du ska dock kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uteservering – kräver bygglov ibland.

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Se altan respektive mark.

V

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden krävs alltid bygglov (skyltlov) om den sitter upp längre än en vecka.

Värmepump – kräver inte bygglov om det inte blir en väsentlig ändring av fasad. Gäller dock ej kultutbyggnader.

Å

Återvinningsstationer – se avfallshantering.

Ä

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola, garage till boendeyta. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö

Öppen spis – se eldstad.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se

Bygglovsingenjör
Filip Björndahl
Telefon: 0530-181 67
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 3 augusti 2020