Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Slamsugning

15 §

Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Om renhållaren gör bedömningen att locket inte kan öppnas av en person är det fastighetsinnehavarens ansvar att tillse att locket kan öppnas. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 m. såvida inte särskilda skäl föreligger.

När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetens beteckning.

17 § 

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick året runt. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet ska finnas.

19 §

Tömning av slam sker minst en gång per år vid permanenthus och vartannat år vid fritidshus, enligt schemalagd turlista. Ytterligare tömning sker efter beställning.

Tömning av slutna tankar sker endast efter beställning.

Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst en gång per år.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

24 § Ansökan/anmälan av undantag från renhållningsföreskrifterna enligt 24-27 §§ ska ske till Dalslands miljönämnd. Dalslands miljönämnd ska meddela både kommunen och sökande vid godkännande av dispenser och undantag. Dalslands miljönämnd ska också meddela både kommunen och sökande när tidsfristen för dispenser och undantag har löpt ut. 

Egen tömning av slam-, fett- och oljeavskiljare

26 § Efter särskild prövning hos Dalslands miljönämnd kan eget omhändertagande av avfall från slamavskiljare, fettavskiljare samt fraktionerna från urinsorterande toalettsystem medges.

Förutsättning för att dispens ska medges är att slamavskiljares och tömningsanordningens konstruktion medger en effektiv slamtömning och att upptaget slam kan omhändertas på ett ur hygien- och miljösynpunkt riktigt sätt, t ex spridning på egen åkermark.

Avtal om tömning av urintank kan träffas mellan fastighetsinnehavaren och lämplig lantbrukare. Avtalet ska godkännas av Dalslands miljönämnd.

Utsträckt hämtningsintervall slam

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan få hämtning vart annat år av slam, urin och latrin. För att erhålla hämtning vart annat år ska brunnen vara i sådant skick och storlek att den utan risk för överfyllning klarar vart annat år alternativt endast användas för BDT.  Ansökan ska godkännas av Dalslands miljökontor.

 

Upplysning

Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen.


Vid tömning av slamavskiljare eller sluten tank kontakta följande entreprenör:

OBS  NYTT TELEFONNUMMER FRÅN 2020-04-21

Ragn-Sells
Telefon: 010 - 723 23 23

Öppet: 7.00 - 16.00

Efter kontorstid följ instruktionerna på telefonsvararen.

 

Taxor

Ansökningsblanketter

Blanketter på Dalslands Miljö- och energiförbund Länken öppnas i ett nytt fönster


Sidan uppdaterades 18 februari 2021